TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211318-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Straßenreinigung

2018/S 093-211318

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
03447286
Řásnovka 770/8
Praha 1
110 00
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. Kateřina Honzátková
Telefon: +420 257015225
E-Mail: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal

Adresse des Beschafferprofils: http://www.tskas.cz/vzas

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.tskas.cz/vzas
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90611000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je:

a) letní a zimní údržba pozemních komunikací a obsluha odpadkových košů, včetně zajištění posypu chemickým a inertním materiálem,

b) havarijní úklid pozemních komunikací,

c) čištění odvodnění pozemních komunikací (kanalizační stavby a povrchová odvodnění),

d) čištění objektů a zařízení (podchody, podjezdy, dopravně bezpečnostní zařízení, opěrné zdi a protihlukové stěny, případně další komunikační součásti podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000
90917000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010
Hauptort der Ausführung:

Hlavní město Praha.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je:

a) letní a zimní údržba pozemních komunikací a obsluha odpadkových košů, včetně zajištění posypu chemickým a inertním materiálem,

b) havarijní úklid pozemních komunikací,

c) čištění odvodnění pozemních komunikací (kanalizační stavby a povrchová odvodnění),

d) čištění objektů a zařízení (podchody, podjezdy, dopravně bezpečnostní zařízení, opěrné zdi a protihlukové stěny, případně další komunikační součásti podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel upozorňuje, že bude oprávněn kdykoliv vypovědět smlouvu na plnění této veřejné zakázky, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta bude v takovém případě činit 12 měsíců. Blíže viz závazný vzor smlouvy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje, aby účastník splňoval profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona.

Profesní způsobilost prokáže účastník předložením těchto dokladů:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – viz ustanovení § 77 odst. 1 zákona,

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – viz ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), a to minimálně pro obor „poskytování technických služeb“, příp. pro jiný obdobný obor.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že je-li splnění profesní způsobilosti prokazováno jinou osobou než účastníkem, je taková osoba ve smyslu zákona považována za poddodavatele.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Otevírání žádostí o účast proběhne 14.6.2018 od 10:30 hod.

Předmět veřejné zakázky je vymezen formou seznamu prací a služeb, ve kterém jsou podrobně specifikovány jednotlivé konkrétní práce a služby, které zadavatel bude, resp. může požadovat během jednoho kalendářního roku. Předpokládané roční četnosti provádění těchto prací či služeb jsou uvedeny v modelu pro výpočet nabídkové ceny. V závislosti na klimatických podmínkách nebo jiných objektivních okolnostech bude zadavatel oprávněn jednotlivé práce a služby požadovat i častěji nebo naopak méně často oproti předpokládaným četnostem. Tyto dokumenty tvoří součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2018