TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 211397-2018

17/05/2018    S93    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Belgien-Brügge: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 093-211397

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Ruddershove 10
Brugge
8000
Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Johan Van Heulebrouck
Telefon: +32 50452245
E-Mail: Johan.Vanheulebrouck@azsintjan.be
Fax: +32 50452229
NUTS-Code: BE251

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.azsintjan.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/150/103/2018
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - De levering, implementatie, ontwikkeling en onderhoud van een ziekenhuisbreed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/HDN/ICT/EPD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE251
Hauptort der Ausführung:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge/AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint Franciscus Xaverius, Spaanse Los...(zie opdrachtdocumenten).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De levering, implementatie, ontwikkeling en onderhoud van een ziekenhuis breed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Hierbij is het essentieel om een EPD aan te bieden dat het ziekenhuis toelaat zijn rol in het ziekenhuislandschap optimaal in te vullen conform de technologie van vandaag en klaar voor de eisen van morgen. Datamigratie tussen het bestaande EPD en het toekomstige EPD is essentieel.

Patiëntenadministratie en facturatie vallen buiten het voorwerp van deze opdracht.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Functionaliteiten / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Projectaanpak en implementatie / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Niet gespecifieerd.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

De kandidaat legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1) hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

— Ga naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal,

— Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer',

— Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken',

— Selecteer uw land en klik op 'Volgende',

— Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting',

— In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?',

— Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

De selectiecriteria en 1 minimumeis dienen bovenop het UEA opgegeven te worden teneinde de aanbestedende overheid toe te laten een rangschikking van de kandidaten op te maken.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met het domein software voor de gezondheidszorg, over de laatste 3 boekjaren, voor de kandidaat of de groep van ondernemingen waartoe hij behoort. Indien de kandidaat beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit, moeten de nodige documenten toegevoegd worden aan de aanvraag tot deelneming waaruit blijkt dan men daadwerkelijk zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten. Indien de kandidaat om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen, kan hij zijn economisch en financiële draagkracht aantonen met andere documenten;

2) Document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van naam en erkenningsnummer met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

— 0,717 x werkkapitaal/totale bezittingen +,

— 0,847 x Totaal van ingehoudenwinsten/totale bezittingen +,

— 3,107 x Winst voor belastingen en interest (*)/totale bezittingen +,

— 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen/Boekwaarde van de schulden +,

— 0,998 x Omzet/Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door een boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Indien er een verlies is, dient dit bedrag van een min-teken te worden voorzien.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) De minimale jaarlijkse totale omzet van de kandidaat over de 3 laatste jaren (of de groep waartoe de kandidaat behoort) dient 10 miljoen EUR inclusief btw te bedragen;

2) Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van een erkend boekhouder of revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. Deze verklaring dient te worden goedgekeurd door de aanbestedende overheid. In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven. In voorkomend geval zal de aanbieder indien er geen borgtocht wordt vereist, toch een borgtocht van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) De kandidaat voegt een lijst van gelijkaardige projecten toe van de afgelopen 3 jaar die door de kandidaat werden opgestart/uitgevoerd in België. Dit met vermelding van de naam van de instelling, de coördinaten van de contactpersoon, beknopte beschrijving van de opdracht, datum implementatie en jaarbudget. De referenties dienen van een gelijkaardige omvang te zijn als de uitgeschreven opdracht;

2) Bekwaamheid personeel: overzicht van de kwalificaties, talenkennis, ervaring en opleidingsniveau van het huidig medewerkersbestand die belast wordt met de opdracht en waarmee in het Nederlands kan gecommuniceerd worden;

3) Een overzicht van de waarborgen die betreffende de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening (inclusief ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning) kunnen geboden worden gedurende de looptijd van het contract.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Lijst met referenties: deze lijst van referenties moet minstens 2 gedocumenteerde en vergelijkbare projecten van de afgelopen 3 jaar bevatten. Daarbij gaat het om projecten die door de kandidaat werden opgestart of uitgevoerd in België van een gelijkaardige omvang als deze opdracht. Een vergelijkbaar project is er een bestaande uit de levering, implementatie, ontwikkeling en onderhoud van een ziekenhuis breed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) voor een algemeen en/of universitair ziekenhuis.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2018
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 16/10/2018
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 9 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Raad van state
n.v.t.
Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2018