Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 211420-2017

03/06/2017    S106    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Furnizare de cote de impunere efective și de servicii de susținere conexe

2017/S 106-211420

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Adresă: J79 05/40
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Stéphane Mail Fouilleul
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2074
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: impozitare și uniune vamală.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de cote de impunere efective și de servicii de susținere conexe.

Număr de referinţă: TAXUD/2017/AO-02.
II.1.2)Cod CPV principal
79300000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Licitația acoperă 2 tipuri de servicii:

lotul 1: acces la o bază de date, împreună cu un raport anual și un calculator al indicatorilor prospectivi comparabili referitori la nivelurile efective ale impozitării companiilor utilizând un model de abordare bazat pe metodologia Devereux-Griffith pentru perioada 2005-2020;

lotul 2: furnizarea de servicii de susținerea la cerere pentru realizarea de analize economice ad-hoc în ceea ce privește evoluția în timp a sarcinilor fiscale efective și impactul reformelor specifice privind impozitarea companiilor în UE, prin utilizarea unui model suplimentar.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Acces la o bază de date, împreună cu un raport anual și un calculator al indicatorilor prospectivi comparabili referitori la nivelurile efective ale impozitării companiilor

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79311400
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

De la sediul obișnuit al contractantului de pe teritoriul UE. Toate informațiile/datele prelucrate de contractant în contextul executării contractului trebuie să rămână stocate exclusiv în UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Utilizând un model de abordare bazat pe metodologia Devereux-Griffith pentru perioada 2005-2020, este necesară expertiză externă pentru astfel de servicii în vederea asigurării calității datelor, a acoperirii, a disponibilității, a răspunsului rapid, a preciziei, a monitorizării continue, a formatării standardizate și a comparabilității.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de susținerea la cerere pentru realizarea de analize economice ad-hoc

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79311400
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

De la sediul obișnuit al contractantului de pe teritoriul UE. Toate informațiile/datele prelucrate de contractant în contextul executării contractului trebuie să rămână stocate exclusiv în UE.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Este necesară expertiză externă pentru realizarea unui număr de analize economice ad-hoc referitoare la subiecte specifice privind impozitarea companiilor, astfel cum au fost identificate de către Comisie. Subiectele care vor fi examinate vizează analiza aspectelor fiscale privind evoluția în timp a sarcinilor fiscale efective și impactul reformelor specifice privind impozitarea companiilor în UE, în cadrul programului de lucru al Comisiei și al evoluțiilor importante ale impozitării companiilor la nivel național, european și internațional.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 17/07/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/07/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

rue Joseph II 79, 1000 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Sub rezerva unei solicitări prealabile, numai 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru fiecare lot, Comisia poate solicita servicii suplimentare, conform condițiilor prevăzute la articolul 104 alineatul (5) din Regulamentul financiar și la articolul 134 alineatul (1) litera (e) din normele de aplicare, cu o valoare maximă echivalentă cu 50 % din valoarea atribuită a contractului-cadru.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Adresă: J79 05/40
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Fax: +32 22995444

Adresă internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/05/2017