Услуги - 211423-2017

03/06/2017    S106

Иcпaния-Севиля: „Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“; партида 2: „Изделия от преработена хартия“; партида 3: „Печатни изделия“

2017/S 106-211423

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Пощенски адрес: Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3
Град: Sevilla (Sevilla)
код NUTS: ES618 Sevilla
Пощенски код: 41092
Държава: Испания
Лице за контакт: Auf der Heyde Gesa
Електронна поща: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изследване.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“: партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“; партида 2: „Изделия от преработена хартия“; партида 3: „Печатни изделия“.

Референтен номер: JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
II.1.2)Основен CPV код
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е да подпомогне JRC Севиля със специфични за продуктите експертни познания и възможности за оценка на жизнения цикъл, които подкрепят преразглеждането на съществуващите критерии за екомаркировка на ЕС, както бе установено в Решението на Комисията от 9.7.2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на твърди настилки и облицовки (2009/607/ЕО), Решение на Комисията от 2.5.2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на изделия от преработена хартия (2014/256/ЕС) и Решение на Комисията от 16.8.2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (2012/481/ЕС) за продуктовата група, която се разглежда.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Продукти за твърди настилки и облицовки

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES618 Sevilla
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя, JRC Севиля, Испания, място за срещи.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“:

партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“;

партида 2: „Изделия от преработена хартия“;

партида 3: „Печатни изделия“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изделия от преработена хартия

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES618 Sevilla
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя, JRC Севиля, Испания, място за срещи.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“:

партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“;

партида 2: „Изделия от преработена хартия“;

партида 3: „Печатни изделия“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 14
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Печатни изделия

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES618 Sevilla
Основно място на изпълнение:

Помещения на изпълнителя, JRC Севиля, Испания, място за срещи.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Техническа подкрепа за преразглеждането на критериите за екомаркировка на ЕС“:

партида 1: „Продукти за твърди настилки и облицовки“;

партида 2: „Изделия от преработена хартия“;

партида 3: „Печатни изделия“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/07/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/07/2017
Местно време: 12:00
Място:

Edificio Expo, C/ Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla (Sevilla), ИСПАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/05/2017