Diensten - 211423-2017

03/06/2017    S106

Spanje-Sevilla: „Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”: perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”; perceel 2: „producten van verwerkt paper”; perceel 3: „producten van bedrukt papier”

2017/S 106-211423

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership
Postadres: Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3
Plaats: Sevilla (Sevilla)
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41092
Land: Spanje
Contactpersoon: Auf der Heyde Gesa
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”: perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”; perceel 2: „producten van verwerkt paper”; perceel 3: „producten van bedrukt papier”.

Referentienummer: JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het verlenen van bijstand aan het JRC te Sevilla met productspecifieke deskundigheid en levenscyclusbeoordelingscapaciteiten ter ondersteuning van de herziening van de bestaande criteria inzake de EU-milieukeur, zoals vastgesteld in Beschikking van de Commissie van 9.7.2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor harde vloer- en wandbekledingen (2009/607/EC), Beschikking van de Commissie van 2.5.2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier (2014/256/EU) en Besluit van de Commissie van 16.8.2012 tot tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier (2012/481/EU) voor de productgroep in kwestie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 170 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Harde vloer- en wandproducten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van de contractant en de standplaats Sevilla van het JRC in Spanje voor vergaderingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”:

perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”;

perceel 2: „producten van verwerkt paper”;

perceel 3: „producten van bedrukt papier”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Producten van verwerkt paper

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van de contractant en de standplaats Sevilla van het JRC in Spanje voor vergaderingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”:

perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”;

perceel 2: „producten van verwerkt paper”;

perceel 3: „producten van bedrukt papier”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Producten van bedrukt papier

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van de contractant en de standplaats Sevilla van het JRC in Spanje voor vergaderingen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”:

perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”;

perceel 2: „producten van verwerkt paper”;

perceel 3: „producten van bedrukt papier”.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/07/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Edificio Expo, C/Inca Garcilaso, 3, 41092 Sevilla (Sevilla), SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2017