Služby - 211427-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

03/06/2017    S106

Německo-Berlín: Řízení skladu a expedice materiálů Informační kanceláře Evropského parlamentu v Německu

2017/S 106-211427

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament, Informationsbüro in Deutschland
Poštovní adresa: Unter den Linden 78
Obec: Berlin
PSČ: 10117
Stát: Německo
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Tel.: +49 03022801000
Fax: +49 03022801111

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.europarl.europa.eu/portal/de

Adresa profilu kupujícího: http://www.europarl.de/

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Řízení skladu a expedice materiálů Informační kanceláře Evropského parlamentu v Německu.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby

Kód NUTS DE DEUTSCHLAND

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 12

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 50 000 EUR
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: Měsíčně.
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Informační kancelář Evropského parlamentu v Německu hledá poskytovatele služeb na příjem, uskladnění, řízení skladu, balení a expedování informačních materiálů jako např. brožur, informačních letáků, přenosných zobrazovacích stěn a reklamních materiálů (např. klíčenek, balonků, tašek) atd. Poskytovatel služeb by měl být také schopný zpracovávat objednávky přes internet a přes oddělení v Berlíně a Mnichově, a to rychlým, včasným a řádným způsobem. Musí tedy disponovat manuálními a automatickými balicími zařízeními.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

63120000 Provozování skladišť a skladů, 64121100 Doručování pošty, 64121200 Doručování balíků, 79921000 Balení

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
200 000 EUR.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 200 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 3
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

viz specifikace a podmínky pro podání nabídky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
COMM/DG/AWD/2017/225.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
17.7.2017 - 17:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24.7.2017 - 15:00

Místo:

Evropský parlament, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NĚMECKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: pod trestem automatického zamítnutí přístupu k otevírání nabídek by uchazeči, kteří si přejí zúčastnit se zmíněného otevírání nabídek, měli potvrdit tento záměr u oddělení příslušného pro zpracování této zakázky nejpozději 2 pracovní dny před datem otevírání nabídek, a to buď poštou (Informationsbüro des Europäischen Parlaments, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NĚMECKO), faxem (+49 (0)30 2280 1111) nebo e-mailem (tender-epberlin@europarl.europa.eu).

Mohou se účastnit pouze 2 zástupci. Uchazečům, kteří nepotvrdí svou účast, nebude umožněn vstup na otevírání nabídek. Ve výše uvedeném potvrzení je nutno uvést jména osob, které se otevírání nabídek zúčastní.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: 4 roky.
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Stát: Francie
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24.5.2017