Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 211427-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

03/06/2017    S106

Nemecko-Berlín: Skladové hospodárstvo a expedovanie materiálov Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Nemecku

2017/S 106-211427

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament, Informationsbüro in Deutschland
Poštová adresa: Unter den Linden 78
Mesto/obec: Berlin
PSČ: 10117
Štát: Nemecko
E-mail: tender-epberlin@europarl.europa.eu
Telefón: +49 03022801000
Fax: +49 03022801111

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.europarl.europa.eu/portal/de

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.europarl.de/

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Skladové hospodárstvo a expedovanie materiálov Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Nemecku.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 27: Ostatné služby

Kód NUTS DE DEUTSCHLAND

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 12

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 50 000 EUR
Frekvencia a hodnota zákaziek, ktoré sa majú zadať: mesačne.
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Nemecku hľadá poskytovateľa služieb na prijímanie, uskladnenie, skladové hospodárstvo, balenie a expedovanie informačných materiálov, ako sú brožúry, informačné letáky, prenosné zobrazovacie steny a reklamné materiály (napr. kľúčenky, balóniky, tašky) atď. Poskytovateľ služieb by mal byť tiež spôsobilý rýchlo, včas a náležite spracovávať objednávky z internetu aj z oddelení v Berlíne a Mníchove. Musí preto disponovať manuálnymi a automatickými baliacimi zariadeniami.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

63120000 Skladovanie a vyhľadávanie, 64121100 Služby doručovania poštových zásielok, 64121200 Služby doručovania balíkov, 79921000 Balenie

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
200 000 EUR.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Počet možných obnovení: 3
V prípade obnoviteľných zákaziek na dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb uveďte predpokladanú lehotu pre nasledujúce zákazky:
v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:

Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pozri špecifikácie a podmienky na predloženie ponuky: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2462

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
COMM/DG/AWD/2017/225.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
17.7.2017 - 17:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24.7.2017 - 15:00

Miesto:

Európsky parlament, Informationsbüro in Deutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NEMECKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: pod hrozbou automatického zamietnutia prístupu na otváranie obálok s ponukami musia uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť uvedeného otvárania obálok s ponukami, potvrdiť túto skutočnosť na oddelení zodpovednom za spracovanie tohto obstarávania najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom otvárania obálok s ponukami, buď poštou (Informationsbüro des Europäischen Parlaments, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, NEMECKO), faxom [+49 (0)30 2280 1111] alebo e-mailom (tender-epberlin@europarl.europa.eu).

Môžu sa zúčastniť len 2 zástupcovia. Uchádzačom, ktorí nepotvrdia svoju účasť, bude zamietnutý prístup na otváranie obálok s ponukami. Mená osôb zúčastňujúcich sa na otváraní ponúk musia byť uvedené vo vyššie uvedenom potvrdení.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: 4 roky.
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24.5.2017