Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 211467-2021

28/04/2021    S82

България-София: Касети с тонер

2021/S 082-211467

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на правосъдието
Национален регистрационен номер: 000695349
Пощенски адрес: ул. „Славянска“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Надежда Костадинова
Електронна поща: N_Kostadinova@justice.government.bg
Телефон: +359 29237533
Факс: +359 29813445
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.justice.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.justice.government.bg/home/index/e8f21008-70cf-4738-b812-43bae6a4256a

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка „Лексмарк“

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка „Лексмарк“

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Славянска“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка „Лексмарк“ за нуждите на Министерство на правосъдието по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 18/04/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 147-361845

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-209
Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка „Лексмарк“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
19/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766872
Факс: +359 29766879
Интернет адрес: https://www.office1.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 208 562.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обществената поръчка е проведена изцяло по електронен път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки на Централния орган за покупки — СЕВОП. В обявлението за възложена поръчка е посочен линк към електронната преписка на поръчката в профила на купувача, а именно: http://profile.mjs.bg/7ec79dfb5f3b4c8c502168cc7ba1e0cb. Поради разработването и внедряването на изцяло нов сайт на Министерство на правосъдието цялата електронна преписка на поръчката е мигрирана и налична на посочения в поле I.1) линк, а именно: https://www.justice.government.bg/home/index/e8f21008-70cf-4738-b812-43bae6a4256a .

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Славянска“ № 1

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка „Лексмарк“ за нуждите на Министерство на правосъдието по условията на сключено рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 18/04/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 208 562.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766872
Факс: +359 29766879
Интернет адрес: https://www.office1.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки се сключи допълнително споразумение № 1/16.04.2021 г. към договор № 93-00-209/19.07.2019 г., с което срокът за изпълнение на договора се удължава до 18.04.2022 г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител/концесионер (чл. 43, параграф 1, буква б) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Срокът на действащия в момента в Министерство на правосъдието (МП) договор № 93-00-209/19.07.2019 г. изтича на 18.04.2021 г., като на същата дата изтича срокът на действие на рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. Към 16.04.2021 г. по договора е налице неизчерпан финансов ресурс и същият може да бъде удължен на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с до 1 година за изпълнение на необходимите доставки от тонер касети. Цените на тонерите по новото сключено рамково споразумение № СПОР-21/11.09.2020 г. са по-високи от тези по договор № 93-00-209/19.07.2019 г. Предвид изложеното и наличието на обстоятелствата по чл. 113, ал. 3, ал. 1 от ЗОП Министерство на правосъдието сключи допълнително споразумение № 1/16.04.2021 г. към договор № 93-00-209/19.07.2019 г., сключен между Министерство на правосъдието и Кооперация „Панда“, с което се удължава срокът за изпълнение на договора 18.04.2022 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 208 562.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 208 562.00 BGN