Supplies - 211711-2020

07/05/2020    S89    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Galați: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 089-211711

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfântul Ioan” Galați
National registration number: 3346875
Postal address: Str. Asachi Gheorghe nr. 2
Town: Galați
NUTS code: RO224
Postal code: 800487
Country: Romania
Contact person: Oana Nedelcu
E-mail: spurgcopgl@mail.com
Telephone: +40 0236/469100
Fax: +40 0236/469849

Internet address(es):

Main address: www.spcopgalati.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100094896
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare stație de sterilizare

Reference number: 3346875/2020/12
II.1.2)Main CPV code
33191000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Valoare totala estimata 1 097 500,00 RON fara TVA, astfel: furnizare statie de sterilizare:

1. sterilizator abur cu doua usi, 550 litri – 2 buc. x 251 000,00 = 502 000,00 RON fara TVA;

2. sterilizator abur cu doua usi, 300 litri – 1 buc. x 180 000,00: 180 000,00 RON fara TVA;

3. sterilizator joasa temperatura cu plasma, 200 litri – 1 buc. x 293 500,00 = 293 500,00 RON fara TVA;

4. masina impachetare si sigilat pungi cu masa – 1 buc. x 33 000,00 = 33 000,00 RON fara TVA;

5. compresor de aer – 1 buc. x 5 000,00 = 5 000,00 RON fara TVA;

6. statie de tratare apa cu osmoza inversa – 1 buc. x 84 000,00 = 84 000,00 RON fara TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit invocat mai sus.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 097 500.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224
Main site or place of performance:

Str. Gheorghe Asachi nr. 2, Galati.

II.2.4)Description of the procurement:

Valoare totala estimata 1 097 500,00 RON fara TVA, astfel: furnizare statie de sterilizare:

1. sterilizator abur cu doua usi, 550 litri – 2 buc. x 251 000,00 = 502 000,00 RON fara TVA;

2. sterilizator abur cu doua usi, 300 litri – 1 buc. x 180 000,00: 180 000,00 RON fara TVA;

3. sterilizator joasa temperatura cu plasma, 200 litri – 1 buc. x 293 500,00 = 293 500,00 RON fara TVA;

4. masina impachetare si sigilat pungi cu masa – 1 buc. x 33 000,00 = 33 000,00 RON fara TVA;

5. compresor de aer – 1 buc. x 5 000,00 = 5 000,00 RON fara TVA;

6. statie de tratare apa cu osmoza inversa – 1 buc. x 84 000,00 = 84 000,00 RON fara TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit invocat mai sus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorul economic clasat pe locul intai in ordinea clasamentului în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de primarie (consiliul local) pentru sediul principal, cat si pentru punctele de lucru/sediile secundare înscrise în certificatul ONRC – valabile la momentul prezentării;

2. certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, referitoare platii contributiilor la bugetul consolidate de la bugetul de stat eliberat de Ministerul Finantelor pentru sediul principal înscris în certificatul ONRC – valabil la momentul prezentării;

3. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – valabil la momentul prezentării;

4. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. alte documente edificatoare, dupa caz.

Evitarea conflictului de interese Legea nr. 98/2016. Conf. art. 58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

— dr. Stefanescu Victorita, in calitate de manager;

— dr. Moraru Iuliana, in calitate de director medical;

— ec. Closca Laura, in calitate de director financiar contabil;

— av. Munteanu Catalin, in calitate de avocat Birou juridic.

Comisia de evaluare:

— ec. Nedelcu Mihaela Oana, presedinte comisie de evaluare cu drept de vot;

— ing. Simion Sivian, membru comisie de evaluare;

— as. Gramov Aura, membru comisie de evaluare;

— ec. Apetrei Daniel, membru supleant comisie de evaluare;

— ing.Visan Diana, membru supleant comisie de evaluare.

Cerinta nr. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Mod de indeplinire: completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de primul operator economic clasat in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna traduse de traducator autorizat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista cu principalele furnizari de produse similare, din care sa rezulte ca in ultimii trei ani calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, au fost furnizate produse similare, a caror valoare cumulata este de minimum 1 097 500,00 RON fara TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Mod de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va face dovada livrarii in ultimii trei ani calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, de produse similare, a caror valoare cumulata este de minimum 1 097 500,00 RON fara TVA, prin prezentarea de documente prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara, fara a se limita la: certificate de predare-primire; recomandari; procese-verbale de receptie; certificate constatatoare; contract de furnizare.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/09/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

In situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic, in SEAP, o noua propunere financiara semnata cu semnatura electronica extinsa valabila.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2020