Varer - 211737-2020

07/05/2020    S89

Danmark-Hjørring: Husholdningsapparater

2020/S 089-211737

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Fuldmægtig, cand. jur Emilie Clara Jensen
E-mail: fes-ues08@mil.dk
Telefon: +45 72813190

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bmyivntnjy
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bmyivntnjy
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner

Sagsnr.: 2020/002010
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39700000 Husholdningsapparater
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39710000 Elektriske husholdningsapparater
39711000 Elektriske husholdningsapparater til tilberedning af fødevarer
39711110 Kombinerede køle- og fryseskabe
39711120 Frysere
39711122 Husholdningsfrysere
39711123 Skabsfrysere
39711130 Køleskabe
39711360 Ovne
39711361 Elektriske ovne
39711362 Mikrobølgeovne
39711420 Kogeplader
39713100 Opvaskemaskiner
39713200 Vaske- og tørremaskiner til tøj
39713210 Vaske-/tørremaskiner
39714000 Emhætter, af ventilatortypen eller med recirkulation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner.

Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for at vedligeholde en stor og omfangsrig bygningsmasse, hvortil der jævnligt er behov for at indkøbe hårde hvidevarer og diverse husholdningsmaskiner. Ejendomsstyrelsens bygningsmasse består dels af beboelsesejendomme, som primært er beliggende i København, og dels af Forsvarets etablissementer i hele landet. Behovet for hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner er ligeligt fordelt mellem beboelsesejendomme og etablissementer. Ejendomsstyrelsen udbyder som følge heraf en rammeaftale vedrørende indkøb af hårde hvidevarer samt diverse husholdningsmaskiner, som har til formål at dække Ejendomsstyrelsens løbende behov for indkøb af hårde hvidevarer og diverse husholdningsmaskiner til Forsvarsministeriets og underliggende myndigheders bygninger. Udførelse af service, herunder levering, ind- og opbæring, montering, bortskaffelse, og reparationer er tillige omfattet af udbuddet.

Rammeaftalen er landsdækkende og omfatter dermed ligeledes ikke-brofaste øer. Ejendomsstyrelsen forventer dog alene et mindre behov for levering af produkter og udførelse af service på ikke-brofaste øer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftale kan forlænges med yderligere 24 måneder med 12 måneder pr. forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder en option om forlængelse af aftalens varighed. Se pkt. II.2.7.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.2, bekræfte følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår: Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible år som minimum har udgjort 6 000 000 DKK.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

Der kræves følgende dokumentation i forhold til økonomisk og finansiel formåen:

Revisorpåtegnet årsregnskab eller erklæring indeholdende oplysning om omsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi tilbudsgivers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etableringen af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab, eller en underleverandør), skal oplysninger ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som tilbudsgiver kan benytte.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders (fx et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og disse andre, skal tilbudsgiveren i forbindelse med tilbudsafgivelsen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af egnethedskravene ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2, samt godtgøre at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end tilbudsgiverens egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver kan benytte ved tilbudsafgivelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.2, bekræfte følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår: Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible år som minimum har udgjort 6 000 000 DKK.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver som minimum har haft en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår

Tilbudsgivers tilbud er ukonditionsmæssig, hvis mindstekravene ikke er opfyldt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.3, bekræfte føl-gende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning.

— Tilbudsgiver kan levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal kunne levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end tilbudsgiverens. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiver bør benytte.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal i del IV i ESPD’et, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.1.3, bekræfte følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har en landsdækkende serviceordning.

— Tilbudsgiver kan levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal kunne levere de tilbudte produkter og serviceydelser i hele Danmark, inklusiv ikke-brofaste øer.

Tilbudsgivers tilbud er ukonditionsmæssig, hvis mindstekravene ikke er opfyldt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

3) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU, WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 062-152369
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/06/2020
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssysten, iBinder, jf. pkt. I.3), hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan iBinders support kontaktes på mail via support@ibinder.dk eller telefon (+45) 89 88 78 30.

2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder.

4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

5) Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold.

Ud over de i pkt. III.1.2 nævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves:

— serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen.

— Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen.

— Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder.

Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2020