Diensten - 211844-2016

22/06/2016    S119    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Onderhandse gunning 

België-Brussel: Openbaarvervoersdiensten

2016/S 119-211844

Vooraankondiging voor een openbaredienstcontract

Standaardformulier voor kennisgeving krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening nr. 1370/2007 die één jaar vóór de bekendmaking van de uitnodiging tot inschrijving of onderhandse gunning moet worden bekendgemaakt in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

<regulation_20071370> (en_US)

Afdeling I: Bevoegde instantie

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Flemish Government
Martelaarsplein 19
Contactpunt(en): Martelaarsplein 7, 1000 Brussels
Ter attentie van: Dries Verhaeghe or Eric Sempels
1000 Brussels
België
Telefoon: +32 25526600
E-mail: dries.verhaeghe@vlaanderen.be/eric.sempels@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 25526601

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.vlaanderen.be

Elektronische toegang tot informatie : http://departement-mow.vlaanderen.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.3)Verwachte aanvang en looptijd van de opdracht of uiterste termijn voor de voltooiing
Aanvang: 1.7.2017
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)