Leveringen - 211863-2020

Submission deadline has been amended by:  256672-2020
07/05/2020    S89

Finland-Kuopio: Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik

2020/S 089-211863

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sansia Oy
Nationaal identificatienummer: 2364760-8
Postadres: PL 2000, Viestikatu 3
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Postcode: FI-70600
Land: Finland
Contactpersoon: Helena Janhonen
E-mail: helena.janhonen@sansia.fi
Telefoon: +358 447182912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sansia.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0171495-3
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kyshankintapalvelut@kuh.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.psshp.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 2265875-1
Plaats: Iisalmi
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@ylasavonsote.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ylasavonsote.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0825508-3
Plaats: Mikkeli
NUTS-code: FI1D1 Etelä-Savo
Land: Finland
E-mail: hankinnat@essote.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.essote.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 2732095-2
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@siunsote.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siunsote.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kuopion kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0171450-7
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@kuopio.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kuopio.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Savon koulutuskuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 1852679-9
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@sakky.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sakky.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Siilinjärven kunta
Nationaal identificatienummer: 0172718-0
Plaats: Siilinjärvi
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@siilinjarvi.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siilinjarvi.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0214913-2
Plaats: Suonenjoki
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: pirjo.molkanen@sisasavontk.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sisa-savo.net

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tuusniemen kunta
Nationaal identificatienummer: 0173128-6
Plaats: Tuusniemi
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: hallinto@tuusniemi.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuusniemi.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Varkauden kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0173416-1
Plaats: Varkaus
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.varkaus.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pieksämäen kaupunki
Nationaal identificatienummer: 2048903-4
Plaats: Pieksämäki
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@pieksamaki.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pieksamaki.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö
Nationaal identificatienummer: 0202637-8
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
Land: Finland
E-mail: hankinnat@yths.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.yths.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servica Oy
Nationaal identificatienummer: 2947618-4
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D2 Pohjois-Savo
Land: Finland
E-mail: info@servica.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.servica.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0215925-0
Plaats: Savonlinna
NUTS-code: FI1D1 Etelä-Savo
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@sosteri.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sosteri.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Itä-Suomen yliopisto
Nationaal identificatienummer: 2285733-9
Plaats: Kuopio
NUTS-code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Land: Finland
E-mail: jonna.kumpulainen@uef.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uef.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=295979&tpk=e5657456-3daf-4995-9fa1-6e66a15f234f
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=295979&tpk=e5657456-3daf-4995-9fa1-6e66a15f234f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: yleisagentuuritoiminta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hammashoidon tarvikkeet ja tarveaineet

Referentienummer: 295979
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hammashoidon tarvikkeiden yhteishankinta. Hankintaan sisältyy 13 osaa, mm. profylaksian ja kariologian tuotteet, juurenhoitotuotteet, pyörivät instrumentit, rtg-tarvikkeet, kk-tarvikkeet sekä pesu- puhdistusaineet. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta + yksi (1) + yksi (1) optiojakso.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Profylaksian tuotteet

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Profylaksian tuotteiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan kaksi (2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kariologian tuotteet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141810 Materialen voor tandvulling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kariologian tuotteiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kolmeen (1–3) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suun ulkopuolella tehtävät täytteet

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141810 Materialen voor tandvulling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suun ulkopuolella tehtävien täytteiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yksi (1) toimittaja. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Juurenhoitotuotteet

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Juurenhoitotuotteiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan kaksi (2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Juurenhoitoneula X-Smart Plus -laitteelle

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Juurenhoitoneula X-Smart Plus-laitteelle. Hankintamenettelyllä valitaan yksi (1) toimittaja. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Erikoishammashoidon tuotteet

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erikoishammashoidon tuotteiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pyörivät instrumentit

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pyörivien instrumenttien hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kertakäyttötuotteet

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kertakäyttötuotteiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Röntgentarvikkeet 1

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kuvalevy ja suojapussi Vistascan kuvanlukijaan. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hammashoidon laitteiden puhdistus- ja desinfinointiaineet

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
39830000 Reinigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Puhdistus- ja desinfiointiaineiden hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leikkausliinat

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141800 Verbruiksartikelen voor gebitsverzorging
33141620 Medische sets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leikkausliinojen hankinta. Hankintamenettelyllä valitaan yksi (1) toimittaja. Sopimuskauden aikana tapahtuva tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Röntgentarvikkeet 2

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kuvalevy, suojapussi ja purusuojalevy Digora Optimen kuvanlukijaan. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikainen tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Röntgentarvikkeet 3

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33130000 Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Röntgenfilmin pidin monikäyttöinen. Hankintamenettelyllä valitaan yhdestä kahteen (1–2) toimittajaa. Sopimuskauden aikainen tilaaminen puitejärjestelyn sisällä on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 31/08/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ensimmäinen optiojakso 1.9.2022–31.8.2023 ja toinen optiojakso 1.9.2023–31.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
Plaats:

Hankintayksikkö varaa oikeuden avata tarjoukset myös muuna ajankohtana tarjousten vastaanottamisen määräajan jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/05/2020