Supplies - 211882-2020

07/05/2020    S89    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2020/S 089-211882

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Peta MBAL — Sofiya“ EAD
National registration number: 000689061
Postal address: bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67A
Town: Sofiya
NUTS code: BG411
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Rositsa Kirilova i Valentin Slavkov
E-mail: op_peta_mbal@abv.bg
Telephone: +359 2-9268173
Fax: +359 2-8323054

Internet address(es):

Main address: http://www.5mbal-sofia.com

Address of the buyer profile: https://www.5mbal-sofia.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/#proc/200

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.5mbal-sofia.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/#proc/200
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД“

II.1.2)Main CPV code
33694000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология“ за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД.

Предметът на поръчката включва периодична доставка на 847 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 150 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Аптеката на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД, с адрес: гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 67А

II.2.4)Description of the procurement:

„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология“ за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД.

Предметът на поръчката включва периодична доставка на 847 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 150 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят/купувачът си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са следните: продължава в т. II.2.14) „Допълнителна информация“.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Възложителят/купувачът с отправяне на възлагателно писмо до продавача възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок.

2. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца.

3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при наличие на неизчерпани количества.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията или да са производители, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Производителите, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ, на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

1.1. За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в част IV., буква „А“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 1.1 съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

В случай, че съответният документ е на разположение в електронен формат, следва да бъде посочен и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 във вр. чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма икономически и финансови изисквания към участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на поръчката.

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на диагностични медицински изделия.

* Под обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира доставка с обем, сходен с оферираните от участникът номенклатури — диагностични медицински изделия от техническата спецификация на настоящата поръчка.

2. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалент, с обхват: доставка на медицински изделия (диагностични медицински изделия). Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

3. Участниците, притежаващи складови бази на територията на РБ, следва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.1. Участникът предоставя (декларира) списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението и получателите.

При подаване на офертата списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, б. „В“, т. 1б на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Възложителят може по всяко време след отварянето на офертите да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Съгл. чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП участниците трябва да предоставят документи, които доказват извършената доставка с изключение на случаите по чл. 67, ал. 8 от ЗОП.

2.1. Участникът следва да представи (декларира) информация за сертификата в част IV., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

3.1. Участникът следва да представи (декларира) в част IV., буква „В“, т. 9 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3.3. за складова база и транспортни средства (най-малко едно превозно средство), осигуряващи правилното съхранение на медицински изделия при разпространението и транспортирането им, а също така създаващи възможност при необходимост съответните медицински изделия да бъдат доставени до „Пета МБАЛ — София“ ЕАД в срок.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2020
Local time: 16:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Сградата на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД, 1-ви етаж, административен блок, малка зала, с адрес: гр. София 1233, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 67А.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Предложените консумативи следва напълно да отговарят на тех. спец., както и на съответните техн. изисквания, съгл. представени сертификати и др. придружаващи дост. док.,удостоверяващи това.

2. Дост. мед. изд. следва да отговарят на нормативно установените изиск. за качество по европейските стандарти, да са опаковани, със съответната маркировка за производител и партидни номера. Маркировката следва да е на всеки кашон, съответно — на всяка опак.

3. Колич. се определят от възложителя по периодични заявки, съобразно конкретните нужди.

4. Към датата на доставката, остатъчният срок на год. на доставените стоки следва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.

5. Доставянето на мед. изд. трябва да се извърши в срок до 72 ч. за регулярните доставки, а при спешност до 1 ч. след получаване на писмена заявка от възложителя.

6. Участниците трябва да осигурят необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора. Това обстоятелство се декларира с декларация (свободен текст).

7. Консумативите следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт (опаковката следва да не бъде похабена, разкъсана, зацапана или с всякакви др. видими белези, които не позволяват разчитане на данните и информацията върху опаковките).

8. Продуктите, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на приложението им в рамките на годност, се подменят от изпълнителя с редовни такива, като за целта се изготвя двустранен протокол.

9. Участниците трябва да имат подробни проспекти на бълг. език с пълни техн. показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба, когато е приложимо.

10. За мед. консумативи, представляващи мед. изделия,участникът следва да представи Декларация за съответствие издадена от производителя и/или „СЕ“ сертификат, според изискванията на Директива 93/42 на EC и ЗМИ и да са придружени с инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в ЗМИ.

11. Участниците трябва да представят каталози, брошури, протоколи, техническа информация и др. документи, доказващи декларираното съответствие, както и оригинал или заверено от участника копие на превод на български език в частта на оферираното. Да е посочен конкретен модел/каталожен номер/, от който да е видно съответствието на предлаганите консумативи с изискванията на възложителя, заложени в техн. спец.

В каталога/брошурата и др., участникът следва да отбележи и № на номенклатурата, който да съответства на № на номенклатурата от техн. спец., за която се отнася. В каталога не трябва да има посочени цени!

12. Оферираните продукти трябва да са оригинални за съответните апарати.

Съответствието с поставеното изискване се доказва с документ (писмо) от производителя на апаратурата.

В случай, че оферираните продукти не са оригинални, участниците следва да удостоверят съвместимостта им с посочения в тех. спец. апарат, като представят писмо — декларация или еквивалентен официален док. от производителя на апар. или от производителя на реактивите/консумативите.

13. За апаратите с баркодова идентификация да се предлагат реактиви със съответния баркод. Реактивите без баркодова идентификация няма да се класират.

При поискване от Комисията, участниците следва да представят мостри, които да отговарят на предложените лабораторни консумативи, химикали и реактиви за всички номенклатури, включени в тех. спец., за която/които участват. Мострите се предоставят с приемо-предавателен протокол, подредени и номерирани съгласно поредността им в тех. спец.

Участник, който не представи исканите мостри, се отстранява от участие в процедурата за съответните артикули.

Участникът може да оферира една, няколко или всички номенклатури от техническата спецификация съгл. чл. 30, ал. 1 от ППЗОП. Участникът задължително трябва да оферира всички реактиви/консумативи, където е посочено, че се изисква комплексност. Неоферирането на всички номенклатури, където се изисква комплексност/сум

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2020