Supplies - 211936-2018

17/05/2018    S93

Poland-Katowice: Machinery for the production and use of mechanical power

2018/S 093-211936

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Ruszer
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Telephone: +48 327173861
Fax: +48 327173917
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: www.pgg.pl/przetargi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pgg.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020

Reference number: 461701230
II.1.2)Main CPV code
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 35 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min, mocy minimalnej 22 kW, budowy przeciwwybuchowej.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 35 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min, mocy minimalnej 22 kW, budowy przeciwwybuchowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 11 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 7,1 m3/min., mocy minimalnej 40 kW, budowy przeciwwybuchowej.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 11 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 7,1 m3/min., mocy minimalnej 40 kW, budowy przeciwwybuchowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 20 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 12 m3/min., mocy minimalnej 75 kW, budowy przeciwwybuchowej.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 20 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 12 m3/min., mocy minimalnej 75 kW, budowy przeciwwybuchowej.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 10 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min., mocy minimalnej 22 kW.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 10 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min., mocy minimalnej 22 kW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 5 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 9,1 m3/min., mocy minimalnej 55 kW.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 5 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 9,1 m3/min., mocy minimalnej 55 kW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 1 szt. agregatu sprężarkowego wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 13 m3/min., mocy minimalnej 70 kW.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
42100000 Machinery for the production and use of mechanical power
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa 1 szt. agregatu sprężarkowego wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 13 m3/min., mocy minimalnej 70 kW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony i złożony w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 9 do SIWZ dotyczący:

— Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdego z nich,

— podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu.

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

3) Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie xml. o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę.

4) Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę.

5) Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym eESPD.

(Link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

6) Wykonawca powinien ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli:

Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawy co najmniej 2 sprężarek za kwotę min. 200 000,00 PLN brutto, niezależnie na które i na ile zadań Wykonawca składa ofertę.

2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN, w tym dla:

1) dla zadania nr 1 – 18 000,00 PLN,

2) dla zadania nr 2 – 15 000,00 PLN,

3) dla zadania nr 3 – 20 000,00 PLN,

4) dla zadania nr 4 – 2 000,00 PLN,

5) dla zadania nr 5 – 3 000,00 PLN,

6) dla zadania nr 6 – 2 000,00 PLN.

W zależności od ilości zadań, na które składana jest oferta, wysokość wymaganego wadium stanowić będzie sumę kwot wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zawiera część XVIII SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza sięstosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na warunkach określonych w części XISIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny.

2. Pozostałe warunki zgodnie z częścią XXI SIWZ,

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/05/2018
Local time: 08:50
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/05/2018
Local time: 09:00
Place:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice, adres: ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, budynek Dyrekcji, pokój 34.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2018