The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 211936-2018

17/05/2018    S93

Polska-Katowice: Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

2018/S 093-211936

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ruszer
E-mail: k.ruszer@pgg.pl
Tel.: +48 327173861
Faks: +48 327173917
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/przetargi/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020

Numer referencyjny: 461701230
II.1.2)Główny kod CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fabrycznie nowych sprężarek w podziale na zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 35 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min, mocy minimalnej 22 kW, budowy przeciwwybuchowej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 35 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min, mocy minimalnej 22 kW, budowy przeciwwybuchowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 11 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 7,1 m3/min., mocy minimalnej 40 kW, budowy przeciwwybuchowej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 11 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 7,1 m3/min., mocy minimalnej 40 kW, budowy przeciwwybuchowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 20 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 12 m3/min., mocy minimalnej 75 kW, budowy przeciwwybuchowej.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 20 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 12 m3/min., mocy minimalnej 75 kW, budowy przeciwwybuchowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 10 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min., mocy minimalnej 22 kW.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 10 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 3,4 m3/min., mocy minimalnej 22 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 5 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 9,1 m3/min., mocy minimalnej 55 kW.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 5 szt. agregatów sprężarkowych z wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 9,1 m3/min., mocy minimalnej 55 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 1 szt. agregatu sprężarkowego wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 13 m3/min., mocy minimalnej 70 kW.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000 Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 1 szt. agregatu sprężarkowego wyłącznikiem stycznikowym o wydajności minimalnej 13 m3/min., mocy minimalnej 70 kW.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony i złożony w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 9 do SIWZ dotyczący:

— Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdego z nich,

— podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu.

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

3) Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie xml. o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę.

4) Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę.

5) Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym eESPD.

(Link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

6) Wykonawca powinien ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli:

Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawy co najmniej 2 sprężarek za kwotę min. 200 000,00 PLN brutto, niezależnie na które i na ile zadań Wykonawca składa ofertę.

2. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

1. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN, w tym dla:

1) dla zadania nr 1 – 18 000,00 PLN,

2) dla zadania nr 2 – 15 000,00 PLN,

3) dla zadania nr 3 – 20 000,00 PLN,

4) dla zadania nr 4 – 2 000,00 PLN,

5) dla zadania nr 5 – 3 000,00 PLN,

6) dla zadania nr 6 – 2 000,00 PLN.

W zależności od ilości zadań, na które składana jest oferta, wysokość wymaganego wadium stanowić będzie sumę kwot wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zawiera część XVIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza sięstosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na warunkach określonych w części XISIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie: kryterium ceny.

2. Pozostałe warunki zgodnie z częścią XXI SIWZ,

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 08:50
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice, adres: ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, budynek Dyrekcji, pokój 34.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2018