Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 212291-2022

22/04/2022    S79

Polska-Dygowo: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

2022/S 079-212291

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 066-173668)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dygowo
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 1
Miejscowość: Dygowo
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kamińska
E-mail: m.kaminska@dygowo.pl
Tel.: +48 943584195
Faks: +48 947126022
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.dygowo.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo

Numer referencyjny: BPP.V.GO.7013.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje:

1) zadanie częściowe nr 1 - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów (7600 szt.), 240 litrów (5400 szt.), 1100 litrów (250 szt.);

2) zadanie częściowe nr 2 - dostawa samochodu transportowego - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę samochodu do przewożenia ładunków i pracowników;

3) zadanie częściowe nr 3 - dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, kosiarki, ładowacza czołowego, chwytaka do palet, chwytaka do gałęzi, szufli uniwersalnej, rozdrabniacza gałęzi, rozsiewacza taśmowego, pługu, zamiatarki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 066-173668

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:45
Powinno być:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:45
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 01/08/2022
Powinno być:
Data: 02/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: