Servicii - 212393-2015

Afișează vizualizare compactă

20/06/2015    S118

Belgia-Bruxelles: Aspecte de fond ale revizuirii în domeniul accesului pe piaţă şi al gestionării resurselor insuficiente şi aspecte generale legate de consumatori – SMART 2015/0003

2015/S 118-212393

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie, Direcţia B: Reţele şi servicii de comunicaţii electronice, Unitatea B1: Coordonare a reglementării şi întreprinderi
Adresă: BU25 04/1118
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Unitatea financiară centrală
În atenția: Wolf-Dietrich Grussmann
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=730

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Aspecte de fond ale revizuirii în domeniul accesului pe piaţă şi al gestionării resurselor insuficiente şi aspecte generale legate de consumatori – SMART 2015/0003.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Studiul va evalua actualul cadru de reglementare în vederea identificării aspectelor de fond ale revizuirii şi va pune la dispoziţie o analiză prospectivă luând în considerare impactul schimbărilor tehnologice şi al evoluţiilor pieţei asupra reglementării. Acest lucru se va realiza pe baza unei evaluări a viitoarelor provocări legate de reglementare privind (1) accesul pe piaţă, în special aspecte legate de autorizare, inclusiv spectrul (nevoia de proceduri şi condiţii comune de autorizare mai detaliate) şi (2) gestionarea resurselor insuficiente, în special alocarea şi atribuirea spectrului, inclusiv partajarea şi numerotarea (creşterea necesarului de numere pentru comunicaţiile M2M), cu accent pe riscul epuizării resurselor de numerotare şi atribuirea de serii de numerotare şi de drepturi de trecere, precum şi (3) aspectele legate de utilizatorii finali, cu excepţia serviciului universal, printre care se numără pachetele, comutarea şi interacţiunile dintre abonamentele fixe şi mobile.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării, 73210000 Servicii de consultanţă în cercetare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea maximă este de 250 000 EUR.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 9 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei şi modelul de contract de servicii.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitaţiei şi modelul de contract de servicii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
SMART 2015/0003.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 2-001300 din 3.1.2015

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26.8.2015 - 10:30

Locul:

avenue de Beaulieu 25, sala de reuniuni 0/S10, 1160 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Ofertanţii care intenţionează să participe la sesiunea de deschidere trebuie să o informeze pe doamna Jaana Utukka prin e-mail la adresa cnect-r2-eoi@ec.europa.eu sau prin scrisoare cu cel puţin 48 de ore în prealabil.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): comunicaţii electronice.
VI.3)Informații suplimentare
Dosarul licitaţiei va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.1. Site-ul va fi actualizat periodic şi este responsabilitatea ofertanţilor să verifice eventualele actualizări şi modificări efectuate pe parcursul perioadei de licitaţie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie, Direcţia R: Susţinere, Unitatea R2: Finanţe
Adresă: BU25 04/024
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10.6.2015