Služby - 212393-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

20/06/2015    S118

Belgicko-Brusel: Zásadné problémy hodnotenia v oblastiach vstupu na trh, riadenia obmedzených zdrojov a všeobecných problémov spotrebiteľov – SMART 2015/0003

2015/S 118-212393

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Riaditeľstvo B: Elektronické komunikačné siete a služby, oddelenie B1: Regulačná koordinácia a podniky
Poštová adresa: BU25 04/1118
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Centrálne finančné oddelenie
Kontaktná osoba: Wolf-Dietrich Grussmann
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=730

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zásadné problémy hodnotenia v oblastiach vstupu na trh, riadenia obmedzených zdrojov a všeobecných problémov spotrebiteľov – SMART 2015/0003.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Priestory dodávateľa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Štúdia bude posudzovať súčasný regulačný rámec s cieľom určiť podstatné aspekty hodnotenia a poskytne analýzu s výhľadom do budúcnosti, zohľadňujúcu vplyv technologických zmien a vývojových trendov trhu na reguláciu. To sa vykoná na základe posúdenia budúcich regulačných výziev pre (1) vstup na trh, najmä otázky autorizácie vrátane spektra (potreba podrobnejších spoločných autorizačných postupov a podmienok) a (2) riadenie obmedzených zdrojov, najmä prideľovanie a priraďovanie spektra vrátane zdieľania a číslovania (zvýšená potreba čísel pre komunikácie M2M), so zameraním na riziko vyčerpania zdrojov číslovania a prideľovanie rozsahov číslovania a práv prednosti, ako aj (3) aspekty koncových používateľov s výnimkou univerzálnej služby, okrem iného balíčky, prepínanie a interakcie medzi používateľmi pevných a mobilných služieb.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79419000 Hodnotiace konzultačné služby, 73210000 Poradenské služby pre výskum

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Maximálna hodnota 250 000 EUR.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 9 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri špecifikácie obstarávania a návrh zmluvy na poskytovanie služieb.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri špecifikácie obstarávania a návrh zmluvy na poskytovanie služieb.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri špecifikácie obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
SMART 2015/0003.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 2-001300 z 3.1.2015

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
11.8.2015 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26.8.2015 - 10:30

Miesto:

avenue de Beaulieu 25, zasadacia miestnosť 0/S10, 1160 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia informovať pani Jaanu Utukku e-mailom na adrese cnect-r2-eoi@ec.europa.eu alebo listom aspoň 48 hodín vopred.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Elektronická komunikácia.
VI.3)Doplňujúce informácie
Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.1. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie, Riaditeľstvo R: podpora, oddelenie R2: Financie
Poštová adresa: BU25 04/024
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10.6.2015