Storitve - 212397-2015

Prikaži skrčeni pogled

20/06/2015    S118

Luksemburg-Luxembourg: „Storitve v zvezi z vprašanji etike, komuniciranja, pravnimi vprašanji in vprašanji spretnosti in znanj ter storitve v zvezi z metodološkim sodelovanjem, povezanim z uporabo masovnih podatkov v evropski statistiki“

2015/S 118-212397

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Lieselotte Plapp
V roke: Mariana Kotzeva
E-pošta: estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=850

Dodatne informacije dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=850

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=850

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Enota A5 (CAD) – BECH F2/907

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Drugo: statistika.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
„Storitve v zvezi z vprašanji etike, komuniciranja, pravnimi vprašanji in vprašanji spretnosti in znanj ter storitve v zvezi z metodološkim sodelovanjem, povezanim z uporabo masovnih podatkov v evropski statistiki“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: v prostorih izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Statistične storitve, ki predstavljajo predmet tega javnega razpisa za zbiranje ponudb, zajemajo 1 sam sklop in vključujejo „Storitve v zvezi z vprašanji etike, komuniciranja, pravnimi vprašanji in vprašanji spretnosti in znanj ter storitve v zvezi z metodološkim sodelovanjem, povezanim z uporabo masovnih podatkov v evropski statistiki“.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Glejte razpisne specifikacije.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 23 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glejte razpisne specifikacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glejte razpisne specifikacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glejte razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glejte razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glejte razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ESTAT/DDG/2015/023.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 24.8.2015 - 16:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 8.9.2015 - 10:00

Kraj:

BECH B4/444.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: pri tem odpiranju ponudb je lahko prisoten 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Predsedniku odbora za odpiranje je treba predložiti pisno dovoljenje, ki ga je podpisal ponudnik ali njegov ustrezno pooblaščeni agent.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.
V zvezi z vprašanji ali dodatnimi informacijami pojdite na zavihek „vprašanja in odgovori“ in uporabite možnost „ustvari vprašanje“.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz točke VI.4.1.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11.6.2015