Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 212487-2021

28/04/2021    S82

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2021/S 082-212487

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 841 04
Country: Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311394
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.prof

Reference number: 10301/30102/27082014
II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vypracovanie Oznámenia 8a, DSP, DP, výkon autorského dozoru (AD) a koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2.profil

Lot No: 0
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 180
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2016/S 168-302132

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2016/0352
Lot No: DZM/2016/0352/0005
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/08/2016
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 811 03
Country: Slovakia
E-mail: martin.paces@baslerhofmann.sk
Telephone: +421 59305770
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 2 449 405.83 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1/ K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Termín dodania predmetu zákazky:

DSP - do 28. februára 2020,

Oznámenie 8a - do 28. februára 2020,

DSZ - do 28. februára 2020,

DP - do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,

AD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020,

KD - predpokladaný čas výkonu rok 2018 až rok 2020.

2/ K bodu V.2.3) a VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa:

Združenie "D3 Oščadnica - Čadca, Bukov" v zložení:

Vedúci člen: Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2,4, Bratislava,

Člen 2: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Panenská 13, Bratislava.

3/ K bodu VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Termín dodania predmetu zákazky:

DSP - do 26. októbra 2020,

Oznámenie 8a - do 26. októbra 2020,

DSZ - do 26. októbra 2020,

DP - do 180 dní na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa ako objednávateľa,

AD - predpokladaný čas výkonu rok 2024 až rok 2028,

KD - predpokladaný čas výkonu rok 2024 až rok 2028.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

VII.1.4)Description of the procurement:

Predmetom dokumentácie bude dobudovanie 2. profilu diaľnice D3, súčasťou ktorého je druhá tunelová rúra tunela Horelica. Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec, úsek Oščadnica - Čadca, Bukov 2. profil je v nadväznosti na predchádzajúce úseky navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia kategórie D 24,5/80. Súčasťou riešeného úseku bude aj pravostranné veľké odpočívadlo Oščadnica a Stredisko správy a údržby Oščadnica, ktoré bude stavebne pričlenené z úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, a úprava prevádzkovanej tunelovej rúry.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 22/08/2016
End: 31/12/2028
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Uzatvorená zmluva nie je Rámcovou dohodou.

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 648 766.11 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 83203
Country: Slovakia
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
National registration number: 35925621
Postal address: Panenská 13
Town: Bratislava
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81103
Country: Slovakia
E-mail: martin.paces@baslerhofmann.sk
Telephone: +421 59305770
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Predmetom Dodatku č. 5 je úprava nivelety diaľnice D3 ako aj existujúcej cesty I/11 spolu so súvisiacimi objektami a časťami dokumentácie z dôvodu potrebných opatrení pre zabezpečenie migrácie zveri v súlade s výsledkami vypracovanej nezávislej migračnej štúdie a stanoviska ŠOP SR. Z uvedeného dôvodu vznikla potreba zmeny rozsahu prác na diele č. 1 a diele č. 4, zmena termínu dodania diela č. 1, diela č. 2 a diela č. 3 a s tým súvisiace navýšenie ceny.

Dodatok č. 5, v nadväznosti na Dodatok č. 4, podrobne špecifikuje potrebný rozsah prác pre zabezpečenie uvedených požiadaviek.

Predmetom Dodatku č. 5 je taktiež zmena členov štatutárnych zástupcov objednávateľa, ako aj osôb oprávnených rokovať vo veciach zmluvných a technických na strane objednávateľa.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Uzatvorenie Dodatku č. 5 k zmluve je vyvolané z dôvodu potreby uskutočnenia zmeneného rozsahu prác, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Uvedenou okolnosťou sa rozumie zabezpečovanie nezávislej migračnej štúdie vrátane ročného terénneho prieskumu v období od 09/2019 - 09/2020. Predmetná štúdia bola vypracovávaná po podpise Zmluvy o dielo. Vykonanie týchto prác je nevyhnutné pre riadne a včasné dokončenia diela v súlade s požiadavkami objednávateľa na budúce prevádzkovanie predmetného úseku diaľnice D3.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 3 673 656.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 648 766.11 EUR