Diensten - 212615-2020

Submission deadline has been amended by:  257646-2020
07/05/2020    S89

Polen-Warschau: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines

2020/S 089-212615

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nationaal identificatienummer: 5272825616
Postadres: ul. Grzybowska 80/82
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Słowik
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefoon: +48 327774950
Fax: +48 327774999

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu

Referentienummer: GL.ROZ.2810.29.2020.MS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50500000 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu”.

Zadanie polega na remoncie kapitalnym urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej znajdującej się na Młynówce w Opolu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
42111000 Motoren
34320000 Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadania pn. „Naprawa urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej do Młynówki w Opolu”.

Zadanie polega na remoncie kapitalnym urządzeń napędowych zasuwy nr 2 budowli wlotowej znajdującej się na Młynówce w Opolu.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) demontaż i ponowny montaż układu napędowego zasuwy;

2) odtworzeniowy remont uszkodzonego zespołu napędowego obejmujący wymianę:

— istniejącego silnika na nowy o analogicznych parametrach i mocy, pasującego do istniejącego zespołu. Wskazana jest wizja w terenie,

— przekładni mechanicznej wraz z wałkiem napędowym współpracującym ze sprzęgłem. Wskazana wizja w terenie,

— sprzęgła przeciążeniowego,

— wyłącznika krańcowego;

3) wykonanie nowego wałka napędu;

4) regulację sprzęgła i wyłącznika krańcowego zabezpieczającego przed uderzeniem korbą;

5) próby ruchowe układu napędowego;

6) adaptację podstawy napędu;

7) wykonanie nowego (dodatkowego) układu zabezpieczającego napęd o działaniu przezwania pracy napędu po osiągnięciu wyregulowanego oporu zasuwy na progu;

8) Zamawiający na czas realizacji prac naprawczych zapewni nieodpłatny dostęp i korzystanie z istniejącej suwnicy oraz energii elektrycznej 400/250 V.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – Dokumentacja fotograficzna.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 140
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. W niniejszym postępowaniu ofertę składa się w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej na stronie BIP Zamawiającego.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 2 000,00 PLN.

4. Termin związania ofertą przez okres 60 dni.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100).

Uwaga: W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy wykazują łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej:

1 usługę o wartości brutto co najmniej 60 000,00 PLN lub 2 usług o wartości brutto co najmniej 30 000,00 PLN każda, których przedmiotem było wykonanie remontu mechanizmów napędowych lub wymiana silników.

Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Uwaga: W przypadku podania wartości usług w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawcy wykazują łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane o treści Załącznika nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie Pzp i po spełnieniu określonych warunków zmiany.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

https://miniportal.uzp.gov.pl

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert będzie transmitowane online.

W tym celu należy uruchomić link: cd. poniżej

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z postępowania na podstawie:

1.1. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału

W postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

aktualnego na dzień składania ofert jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć JEDZ w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty o kreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie,

— skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2020