Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 212637-2022

Submission deadline has been amended by:  266362-2022
22/04/2022    S79

Polen-Poznań: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 079-212637

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: 000294065
Postanschrift: ul. Noskowskiego 23
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-705
Land: Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl
Telefon: +48 618544890
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/wsse-poznan
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: Rozbudowa LMiP WSSE w Poznaniu wraz z utworzeniem laboratorium BSL3 wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: EA-ZP.272.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.:„Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Szczegółowy opis i zakres nadzorowanej inwestycji znajduje się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce dotyczącej zamówienia, którego dotyczyć ma usługa nadzoru inwestorskiego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 860 777.83 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj pn.:„Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem” w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Zadanie objęte nadzorem inwestorskim obejmuje m.in.: przebudowę i rozbudowę budynku laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Nowowiejskiego 60 poprzez dobudowę czterokondygnacyjnego budynku wraz z kondygnacją techniczną na potrzeby pracowni laboratoryjnych (w tym pracowni III klasy bezpieczeństwa). Kompleksowa realizacja inwestycji polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz wyposażeniu nowego skrzydła laboratorium wraz z remontem budynku istniejącego, niezbędnymi rozbiórkami, budową parkingu, budową zadaszonego parkingu rowerowego dla pracowników, budową podziemnego zbiornika do magazynowania wody deszczowej o poj. 20m3 oraz przebudową infrastruktury technicznej na terenie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr 57, 59, 60, ark. 9, obręb Poznań 51, położonej przy ul. Nowowiejskiego 60 i 62 w Poznaniu.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nadzorowana inwestycja będzie przebiegać w trzech etapach:

I etap - prace projektowe,

II etap - rozbiórka przybudówki istniejącego budynku oraz budowa budynku laboratorium i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, dostawą wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,

III etap – remont budynku istniejącego wraz z zakończeniem wszelkich prac

i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie całego obiektu.

Szczegółowy opis i zakres nadzorowanej inwestycji znajduje się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie internetowej: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/ w zakładce dotyczącej zamówienia, którego dotyczyć ma usługa nadzoru inwestorskiego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 860 777.83 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na nadzorowaniu, kontrolowaniu i koordynowaniu roboty budowlanej w rozumieniu ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmującej swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej, których przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa budynku o wartości robót min. 17 000 000,00 zł brutto każda, dodatkowo:

- wymaga się, by co najmniej jedna nadzorowana inwestycja dotyczyła budynku laboratorium lub obiektu medycznego – szpital,

- wymaga się, by co najmniej jedna z nadzorowanych inwestycji obejmowała swoim zakresem system kontroli dostępu,

- wymaga się, by co najmniej jedna z nadzorowanych inwestycji obejmowała swoim zakresem zagospodarowanie terenu oraz budowę parkingów.

- wymaga się, by co najmniej jedna z nadzorowanych inwestycji była prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie kluczowym zespołem, posiadającym kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, składającym się co najmniej z:

- min. 1 osoby – inspektora nadzoru branży architektonicznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektury obiektu,

- min. 1 osoby – inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- min. 1 osoby - inspektora nadzoru branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- min. 1 osoby – inspektora nadzoru branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- min. 1 osoby – inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, tj. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- inspektora nadzoru branży sanitarnej, tj. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych,

- inspektora nadzoru branży elektrycznej, tj. co najmniej jedną (1) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, tj. co najmniej jedną (1) osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SWZ!!

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zawarte są w załączniku nr 8 do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Kryteria:

Cena 60%

Doświadczenie zawodowe Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru 40%

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/04/2022