Usługi - 212822-2017

03/06/2017    S106    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Radom: Usługi w zakresie oprogramowania

2017/S 106-212822

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Radom
26-601
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Ziemey
Tel.: +48 226943500
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 226943380
Kod NUTS: PL128

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/powyzej-30-000-euro
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Świętokrzyska 12
Warszawa
00-916
Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Ziemey
Tel.: +48 226943500
E-mail: sekretariat.cpd@cpd.mf.gov.pl
Faks: +48 226943380
Kod NUTS: PL128

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.cpd.mf.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wsparcia dla oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych VMWare Horizon Suite.

Numer referencyjny: PN/5/17/RZE
II.1.2)Główny kod CPV
72260000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i zapewnienie świadczenia Usługi Wsparcia dla Oprogramowania VMware Horizon Suite w zakresie:

1) aktualizacji Oprogramowania,

2) wsparcia w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 92 078.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72261000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Warszawa ul. Świętokrzyska 12; Radom, ul. Samorządowa 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i zapewnienie świadczenia Usługi Wsparcia dla Oprogramowania VMware Horizon Suite w zakresie:

1) aktualizacji Oprogramowania, w szczególności:

a) dostarczania nowych wersji Oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych, a także nowego Oprogramowania (również dystrybuowanego pod inną nazwą handlową), będącego kontynuacją linii produktowej, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych wraz z dokumentacją, bez dodatkowych opłat licencyjnych,

2) wsparcia w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności:

a) świadczenia pomocy w zakresie telefonicznej obsługi Zgłoszeń jak również w formie elektronicznej poprzez serwis internetowy w języku polskim lub angielskim

b) zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji w języku polskim lub angielskim na temat posiadanego Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Zamawiający przewiduje zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust. 3a i ust. 4 Ustawy.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest, aby osoba wykonująca czynności w zakresie sporządzania Raportów ze świadczenia Usług Wsparcia była zatrudniona w ramach stosunku pracy jako jego pracownik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy osobę wykonującą w/w prace.

5. Zobowiązanie wynikające z ust. 4 oraz wymogi określone poniżej dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane w ust. 5 czynności.

6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić raport o stanie zatrudnienia zawierający wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz oświadczenie pracownika o zatrudnieniu przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

7. Przerwa ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę z pracownikiem wykonującym czynności, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym rozdziale będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości wskazanych we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 92 078.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2017
Koniec: 28/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

Dostęp do pełnej i bezpłatnej dokumentacji można uzyskać pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Ovb8/content/zakup-wsparcia-dla-oprogramowania-do-wirtualizacji-stacji-roboczych-vmware-horizon-suite-znak-sprawy-pn-5-17-rze?

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia w formie edytowalnego jednolitego dokumentu (JEDZ) stanowi Załącznik D do SIWZ. Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji & (alfa) w części IV JEDZ.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument ( JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

f) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

g) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

h) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w Rozdziale XVIII SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w szczególności oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określone zostały w SIWZ w Rozdziale XVIII. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Ovb8/content/zakup-wsparcia-dla-oprogramowania-do-wirtualizacji-stacji-roboczych-vmware-horizon-suite-znak-sprawy-pn-5-17-rze?

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik B do SIWZ Wzory dokumentów;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik B do SIWZ Wzory dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) w zakresie zdolności technicznej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę wsparcia oprogramowania VMware o wartości co najmniej 80 000 PLN brutto. Przez jedną usługę rozumie się usługę świadczoną w ramach jednej umowy.

2) w zakresie zdolności zawodowej: że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która posiada certyfikat lub inny dokument w zakresie instalacji konfiguracji i zarządzania środowiskiem VMware Horizon Suite.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-079086
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pokój 153 (wejście przez biuro przepustek).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych);

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) kwotę gwarancji,

3) termin ważności gwarancji np. w formule: „od dnia – do dnia”.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa 66 1010 1010 0038 3813 9120 0000

1) zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu,

2) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Ustawy.

9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie wadium określone zostały w SIWZ w Rozdziale XX. Nieograniczony, bezpośredni i pełny dostęp do dokumentacji można uzyskać bezpłatne pod adresem: http://www.cpd.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Ovb8/content/zakup-wsparcia-dla-oprogramowania-do-wirtualizacji-stacji-roboczych-vmware-horizon-suite-znak-sprawy-pn-5-17-rze?

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.

2. Terminy na wniesienie odwołania na:

1) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 10 dni;

2) czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 Ustawy – 15 dni;

3) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4) wobec czynności innych niż określone w punktach od 1) do 3) odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

3. Cofnięcie odwołania: na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

4. Skarga: na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2017