TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212844-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Pleven: Ordenadores personales

2018/S 094-212844

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Meditsinski universitet — Pleven
000405689
ul. „Kl. Ohridski“ No. 1
Pleven
5800
Bulgaria
Persona de contacto: Hr. Marinov; Vanya Pancheva
Teléfono: +359 889321857 / +359 64884264
Correo electrónico: zop@mu-pleven.bg
Fax: +359 64827008
Código NUTS: BG314

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mu-pleven.bg

Dirección del perfil de comprador: http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://mu-pleven.bg/index.php/bg/tenders-and-contracts/2015-05-09-21-32-52/422-procedures-zop-2018/4906-2018-05-15-13-31-59
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на компютри, монитори, принтери, скенери, мултимедии, компютърни елементи, модули, компоненти и консумативи за нуждите на Медицински университет — Плевен“.

Número de referencia: 002-ОП
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка (периодична), монтаж и инсталиране на компютърни конфигурации — 60 бр., монитори — 60 бр., скенери — 10 бр., лазерни принтери — 44 бр. и мултифункционални устройства — 8 бр., мултимедиен проектор — 25 бр., преносими компютри — 16 бр.; компютърни елементи, модули и компоненти (видеокарти, оперативна памет, твърди дискове, слушалки, тонколони, web-камери, клавиатури, мишки, USB преносима памет, токозахранващи устройства, безжичен рутер); консумативи (тонер-касети, мастила) по предварителна заявка, според нуждите и финансовата обезпеченост на Възложителя. Всички стоки подробно са описани по видове и количества (прогнозни), в техническата спецификация.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 220 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
33195100
30232130
30216110
30237200
30125110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG314
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

МУ — Плевен, ул. „Кл. Охридски“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка (периодична), монтаж и инсталиране на компютърни конфигурации — 60 бр., монитори — 60 бр., скенери — 10 бр., лазерни принтери — 44 бр. и мултифункционални устройства — 8 бр., мултимедиен проектор — 25 бр., преносими компютри — 16 бр.; компютърни елементи, модули и компоненти (видеокарти, оперативна памет, твърди дискове, слушалки, тонколони, web-камери, клавиатури, мишки, USB преносима памет, токозахранващи устройства, безжичен рутер); консумативи (тонер-касети, мастила) по предварителна заявка, според нуждите и финансовата обезпеченост на Възложителя. Всички стоки подробно са описани по видове и количества (прогнозни), в техническата спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: срок на доставка / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: гаранционен срок / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 220 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изисква.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изисква.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участника в процедурата трябва да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. (Под сходен предмет, следва да се има предвид: доставка на всички видове компютърна и офис техника, включително всички видове компютърни елементи, принтери, скенери, мултимедии, модули, консумативи) — това се декларира в част IV: Критерии за подбор, б. В:Технически и професионални способности в ЕЕДОП. Документа, с които се доказва това изискване е Списък на дейностите с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, съобразен с минималните изисквания.

Доказателствата за изпълнение на горните изисквания се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът да е изпълнил минимум 3 (три) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 1,5 % от стойността му. Гаранция за изпълнение се представя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. В случай, че е избрана парична сума на гаранцията, то тя се внася в брой в касата на МУ-Плевен или по банков път по сметка BG96 BUIB 7889 3318 3072 03, BIC: BUIB BGSF при „ОББ“ АД — клон Плевен. Ако е избрана банковата гаранция за изпълнение или застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя — съгласно посоченото в документацията и прокто-договора.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/06/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Зала 106, Ректорат 1 при МУ — Плевен, ул. „Кл. Охридски“ № 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участник, за когото са налице основанията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Условия и начин на плащане-съгласно посоченото в документацията и проекто-договора.

Информация за отваряне на ценовите оферти ще се публикува на сайта на МУ — Плевен, Профил на купувача.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018