Suministros - 212850-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-București: Vehículos de doble tracción

2018/S 094-212850

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Romania
Str. Independenţei nr. 323A, sector 6
București
060044
Rumania
Persona de contacto: Anghelina Dragoș
Teléfono: +40 212022710
Correo electrónico: anghelina.dragos@stsnet.ro
Fax: +40 212222281
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.stsnet.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru de furnizare autoutilitare de teren

Número de referencia: 267617
II.1.2)Código CPV principal
34113300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Contractele subsecvente vor avea ca obiect furnizarea de autoutilitare de teren pentru parcul auto al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 654 408.13 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sediul autorităţii contractante.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatea minimă şi maximă estimată de autoutilitare de teren care ar putea face obiectul acordului-cadru, respectiv al unui singur contract subsecvent atribuit în baza acestuia:

— Acord-cadru = min. 4 — max. 40 de bucati,

— Un singur contract subsecvent = min. 2 — max. 20 de bucati.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 327 204,06 EUR.

Cantităţile de produse menţionate anterior sunt estimate, cantităţile efectiv livrate urmând a fi mai mici sau mai mari, în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi de creditele bugetare alocate cu această destinaţie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantul va constitui o garanţie de participare (GP) în cuantum de 6 500 EUR sau echivalentul în RON sau orice altă valută, calculat la cursul comunicat de Banca Centrală Europeană, valabil la data publicării în SEAP a anunţului de participare (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu). GP va fi constituită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea sau supravegherea în condiţiile legii, în forma prezentată în Formularul nr. 1. În cazul constituirii GP prin virament bancar, ofertantul va vira echivalentul în RON al GP în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169, deschis la A.T.C.P.M.B. pe seama: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cod fiscal 4267230. Perioada de valabilitate a GP va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Notă: Indiferent de forma aleasă, dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP scanată, semnată cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, până cel mai târziu la data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. În cazul unei asocieri, GP va fi constituită în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar pe toţi membrii acesteia. Ofertele pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii GP sau care nu îndeplinesc condiţiile privind cuantumul, forma şi perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire vor fi respinse, avându-se în vedere, după caz, prevederile art. 64 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale art. 1.

Garanţia de bună execuţie (GBE) a contractului se va constitui de către contractant, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării fiecărui contract subsecvent, în cuantum de 5 % din valoarea totală, fără TVA, a contractului, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin:

— virament bancar, caz în care contractantul va vira contravaloarea garanţiei de bună execuţie în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169, deschis la Trezoreria Statului – A.T.C.M.B., pe seama Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cod de înregistrare fiscală 4267230,

— sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract, conform Formularului nr. 2.

GBE va fi restituită de autoritatea contractantă după cum urmează: în termen de cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cerinţa nr. 1 — Prezentarea de informaţii privind experienţa similară: Ofertantul trebuie să facă dovada ca a furnizat produse similare in ultimii 3 ani, în valoare cumulată de cel putin 327 204,06 EUR, fără TVA, la nivelul unuia sau a mai multor contracte. Prin sintagma „produse similare” se înţelege toată gama de autovehicule.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea acordului-cadru, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile curprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante (certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau de către clienţii privaţi beneficiari ai produselor), care să susţină fără echivoc informaţiile din DUAE. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. Pentru conversia în euro a valorilor produselor furnizate exprimate în RON, efectuate în anii 2015, 2016 şi 2017, se vor utiliza cursurile medii de schimb euro/RON comunicate de B.C.E. pentru anii 2015 (4,4454 RON/euro), 2016 (4,4904 RON/euro) şi 2017 (4,5688 RON/euro). Pentru produsele livrate în 2018, se va utiliza cursul euro/RON comunicat de B.C.E., valabil în data publicării în SEAP a anunţului de participare. Pentru conversia altor monede în RON, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de B.C.E. pentru monedele respective, pentru anii 2015, 2016 şi 2017, respectiv cursurile de schimb comunicate de B.C.E., valabile în data publicării în SEAP a anunţului de participare, pentru monedele respective (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu). Atenţie: În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/08/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) Departajarea ofertelor cu preturi egale: Dacă, în urma procesului de evaluare a ofertelor depuse, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi preţ, autoritatea contractantă va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de preţ, în SEAP. Operatorii economici vor avea dreptul de a îmbunătăţi preţul ofertat anterior, urmând ca oferta al cărei nou preţ (reofertat) este cel mai scăzut să fie declarată câştigătoare. Dacă şi în urma reofertării în SEAP ofertanţii nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea acordului-cadru;

2) AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

3) Conform prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, AC poate solicita ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii;

4) Operatorii economici interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenul de exercitare a căii de atac este cel prevăzut la art. 6 şi 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale — Direcţia Logistică
Splaiul Independenţei nr. 323A
București
060044
Rumania
Teléfono: +40 212022710
Correo electrónico: anghelina.dragos@sts.ro
Fax: +40 212222281
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018