Suministros - 212865-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Liberec: Equipamiento médico

2018/S 094-212865

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
27283933
Husova 357/10
Liberec
460 63
República Checa
Persona de contacto: Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult, s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec
Teléfono: +420 481030368
Correo electrónico: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Código NUTS: CZ051

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.nemlib.cz

Dirección del perfil de comprador: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Compet Consult, s.r.o.
26502402
Tržní náměstí 876/11
Liberec
460 01
República Checa
Persona de contacto: Ing. Lucie Stahlová
Teléfono: +420 481030368
Correo electrónico: lucie.stahlova@competconsult.cz
Fax: +420 481030368
Código NUTS: CZ051

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.nemlib.cz

Dirección del perfil de comprador: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Krajská nemocnice Liberec, podatelna v budově J, 2. podlaží
27283933
Husova 357/10
Liberec
460 63
República Checa
Persona de contacto: Budova J, 2. podlaží, podatelna
Teléfono: +420 485311111
Correo electrónico: nemlib@nemlib.cz
Fax: +420 485101119
Código NUTS: CZ051

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.nemlib.cz

Dirección del perfil de comprador: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I. - opakování částí 5 a 11

Número de referencia: CC/OŘ/KNL2/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast návazné péče v Krajské nemocnici Liberec, a.s., konkrétně se jedná o dodávku přístroje na kontinuální oxygenaci a eliminaci CO2 a přístroje na chlazení a ohřev pacienta.

Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, nastavení dle požadavků koncového uživatele, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části. Účastníci zadávacího řízení jsou oprávněni podat nabídku na obě části nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 100 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Eliminace CO2

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33186000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ051
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 01 Liberec.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

1 ks Přístroj na kontinuální oxygenaci a eliminaci CO2.

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 743 801.65 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: projekt"Zvýšení kvality návazné péče v KNL,a.s.- I., IROP, 31. výzva, reg. číslo projektu CZ.0.6.2.56/0.0./16_043/0001208
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Přístroj na chlazení a ohřev pacienta

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ051
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 01 Liberec.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

1 ks Přístroj na chlazení a ohřev pacienta

Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 356 198.35 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: projekt"Zvýšení kvality návazné péče v KNL,a.s.- I., IROP, 31. výzva, reg. číslo projektu CZ.0.6.2.56/0.0./16_043/0001208
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

— výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dokladu o registraci osoby zacházející se zdravotnickými prostředky ve smyslu § 26 ZZP. Dokladem o registraci se rozumí Platné potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti dle § 29 odst. 1 ZZP vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení splněna,

— dokladu o registraci osoby provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 64 odst. 2 ZZP. Dokladem o registraci se v tomto případě rozumí potvrzení vydané SÚKL či jiný doklad, ze kterého vyplývá, že dodavatel je registrován jako osoba provádějící servis nabízených zdravotnických prostředků nebo alespoň doklad o ohlášení této činnosti (provádění servisu nabízených zdravotnických prostředků) ve smyslu § 26 odst. 3 ZZP s vyznačeným datem podání na SÚKL,

— dokladu o splnění povinnosti notifikace nabízených zdravotnických prostředků ve smyslu § 31 nebo § 33 ZZP. Za takový doklad považuje zadavatel alespoň kopii podané žádosti o notifikaci dle § 31 odst. 1 ZZP nebo § 33 odst. 1 ZZP s vyznačením data jejího podání na SÚKL, v případě dalších distributorů či dovozců již notifikovaných zdrav. prostředků rovněž kopii ohlášení dle § 33 odst. 2 ZZP. Tyto doklady nepředkládá dodavatel, který nabízí zdravotnické prostředky, na které se povinnost notifikace nevztahuje.

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nebyla požadována.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/06/2018
Hora local: 13:15
Lugar:

Budova Q KNL, Vzdušná 1360/6, 46 01 Liberec, 6.podlaží.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otevírání nabídek se mohou, kromě zadavatele, poradenské společnosti (poradce zadavatele) a komise pro otevírání nabídek, zúčastnit rovněž účastníci, kteří podali nabídku (max. 1 zástupce za jednoho účastníka).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zadávací řízení pro tuto veřejnou zakázku navazuje na zadávací řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s.-I.", rozdělenou na 15 částí, zahájenou zadavatelem zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 4.9.2017 a zveřejněnou dne 6.9.2017 pod evidenčním číslem Z2017-024464. Části 5 a 11, jejichž předmětem byla eliminace CO2 a chlazení a ohřev pacienta byly zrušeny a jedná se tedy o jejich opakované vypsání. Z důvodu zachování kontinuity projektu je nutno zachovat i číslování částí.

Organizovaná prohlídka místa plnění se nekoná, zadavatel ji s ohledem na charakter požadovaného plnění nepovažuje za nutnou.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2018