TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212910-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Uniformes de policía

2018/S 094-212910

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti” — Ministerstvo na vatreshnite raboti
129010157
ul. „Knyaz Boris I” No. 124
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Ani Todorova
Teléfono: +359 29822142
Correo electrónico: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/dussd

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/0e402457-0eb1-4600-af4f-ffc0eb8021fd/dostavka-furajki-shapki-chohli

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/0e402457-0eb1-4600-af4f-ffc0eb8021fd/dostavka-furajki-shapki-chohli
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” — Министерство на вътрешните работи
129010157
ул. „Княз Борис I” № 124
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Наталия Рашкова
Teléfono: +359 29822274
Correo electrónico: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/dussd

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/0e402457-0eb1-4600-af4f-ffc0eb8021fd/dostavka-furajki-shapki-chohli

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на полицейски униформи – фуражки, дамски шапки с периферия и чохли за фуражки

II.1.2)Código CPV principal
35811200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на полицейски униформи – фуражки, дамски шапки с периферия и чохли за фуражки, включващи 10 246 бр. фуражки, 1900 бр. дамски шапки с периферия и 5000 бр. чохли за фуражки в количества по артикули, посочени в раздел II.2.4).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 473 912.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35811200
35811100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. Кукуш № 1 (Централни вещеви складове — ДУССД МВР).

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на полицейски униформи – фуражки, дамски шапки с периферия и чохли за фуражки, включващи 10 246 бр. фуражки, 1900 бр. дамски шапки с периферия и 5000 бр. чохли за фуражки за униформените служители на МВР, обособени в една позиция с артикули, както следва:

Арт. 1. Фуражки с двойни клонки, цвят тъмно син – 1200 бр.

Арт. 2. Фуражки с двойни клонки, цвят графитено сив – 60 бр.

Арт. 3. Фуражки с двойни клонки, цвят маслено зелен – 712 бр.

Арт. 4. Фуражки с двойни клонки, цвят черен – 112 бр.

Арт. 5. Фуражки с единични клонки, цвят тъмно син – 1500 бр.

Арт. 6. Фуражки с единични клонки, цвят графитено сив – 360 бр.

Арт. 7. Фуражки с единични клонки, цвят маслено зелен – 710 бр.

Арт. 8. Фуражки с единични клонки, цвят черен – 120 бр.

Арт. 9. Фуражки изчистени, цвят тъмно син – 3400 бр.

Арт. 10. Фуражки изчистени, цвят графитено сив – 200 бр.

Арт. 11. Фуражки изчистени, цвят маслено зелен – 1600 бр.

Арт. 12. Фуражки изчистени, цвят черен – 272 бр.

Арт. 13. Дамски шапки с периферия с двойни клонки, цвят тъмно син – 50 бр.

Арт. 14. Дамски шапки с периферия с двойни клонки, цвят граф. сив – 40 бр.

Арт. 15. Дамски шапки с периферия с двойни клонки, цвят масл. зелен – 30 бр.

Арт. 16. Дамски шапки с периферия с двойни клонки, цвят черен – 30 бр.

Арт. 17. Дамски шапки с периферия с единични клонки, цвят тъмно син – 200 бр.

Арт. 18. Дамски шапки с периферия с единични клонки, цвят граф. сив – 200 бр.

Арт. 19. Дамски шапки с периферия с единични клонки, цвят масл. зелен – 50 бр.

Арт. 20. Дамски шапки с периферия с единични клонки, цвят черен – 50 бр.

Арт. 21. Дамски шапки с периферия изчистени, цвят тъмно син – 300 бр.

Арт. 22. Дамски шапки с периферия изчистени, цвят граф. сив – 100 бр.

Арт. 23. Дамски шапки с периферия изчистени, цвят масл. зелен – 800 бр.

Арт. 24. Дамски шапки с периферия изчистени, цвят черен – 50 бр.

Арт.25. Чохли за фуражки – 5000 бр.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 473 912.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се изискват.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се изискват.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не се изискват.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбират дейности по доставка на текстилни изделия. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV, раздел В: „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП. Съответствието с изискването се доказва със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка на текстилни изделия. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV, раздел Г: „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП. Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка на текстилни изделия. Сертификатът следва да е издаден на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3. Доказателствата за съответствие с изискванията по т. 1 и т. 2 се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците да са изпълнили минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка на текстилни изделия.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 50
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

ДУССД — МВР, гр. София, ул. „Княз Борис I” № 124.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие), заверено „Вярно с оригинала" от участника, даващо им възможност да представляват участника.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Срокът на рамковото споразумение (РС) е 24 месеца. Индивидуалните договори (ИД),сключвани въз основа на РС, са със срок на изпълнение 12 месеца, но не по-дълъг от датата, на която изтича срокът на действие на РС, освен в случаите на чл. 113, ал. 3 от ЗОП, и се сключват при осигурен финансов ресурс.

2. РС се сключва с всички потенциални участници, които отговарят на разпоредбите на ЗОП и на изискванията на възложителя, класирани при определяне на икономически най-изгодната оферта съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена".

3. В резултат на РС ще се сключат ИД съгласно чл. 82, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, като икономически най-изгодната цена ще се определя въз основа на критерия „най-ниска цена". Договори въз основа на РС ще се сключват само при осигурен финансов ресурс за обезпечаването им.

4. Изделията по договор се доставят на партиди при определяне на конкретни количества по артикули в срок до 60 (шестдесет) дни след подадена от възложителя писмена заявка. Последната заявка се подава от възложителя не по-късно от 61 (шестдесет и един) дни преди края на срока на договора, като се задължава да заяви всички оставащи количества по договора.

5. Предложената от участниците единична цена на артикулите следва да гарантира закупуването минимум на количествата, посочени в обявлението, в рамките на прогнозната стойност.

6. При сключването на всеки ИД възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. В случай че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение е 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора.

7. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, както и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4, и/или т. 5 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ и чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

8. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, допуснал аритметична грешка/неточност в ценовото предложение, и участник, чието ценово предложение не позволява закупуването на всички видове артикули в количествата, посочени в обявлението, в рамките на прогнозната стойност.

9. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107, т. 4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ и чл. 69 от ЗПКОНПИ се декларират в еЕЕДОП.

10. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, която съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

11. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член във връзка с настоящата обществена поръчка.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша” № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Сектор „Правно-нормативно обслужване” — ДУССД МВР
ул. „Княз Борис I” № 124
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29822567
Correo electrónico: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010

Dirección de internet: https://www.mvr.bg/dussd

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018