TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212912-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Uniformes de policía

2018/S 094-212912

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ — Ministerstvo na vatreshnite raboti
129010157
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Sofiya
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Zhelyazka Yordanova
Teléfono: +359 29822671
Correo electrónico: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/dussd

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/c04bbc1e-b370-4b72-821e-15cbbd4b72b1/dostavka-kojeni-rakavici-majki-damski

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/c04bbc1e-b370-4b72-821e-15cbbd4b72b1/dostavka-kojeni-rakavici-majki-damski
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
129010157
ул. „Княз Борис І“ № 124
София
1000
Bulgaria
Persona de contacto: Наталия Рашкова
Teléfono: +359 2984676
Correo electrónico: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.mvr.bg/dussd

Dirección del perfil de comprador: https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/c04bbc1e-b370-4b72-821e-15cbbd4b72b1/dostavka-kojeni-rakavici-majki-damski

I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на полицейски униформи — ръкавици кожени мъжки и дамски“.

II.1.2)Código CPV principal
35811200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Обществената поръчка включва доставка на 6 410 чифта кожени ръкавици за униформените служители на МВР, обособени в една позиция с артикули, както следва:

Арт. 1. Ръкавици кожени мъжки — 5 000 чф.

Арт. 2. Ръкавици кожени дамски — 1 410 чф.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 249 990.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35811200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1 (Централни вещеви складове — ДУССД — МВР).

II.2.4)Descripción del contrato:

Обществената поръчка включва доставка на 6 410 чифта кожени ръкавици за униформените служители на МВР, обособени в една позиция с артикули, както следва:

Арт. 1. Ръкавици кожени мъжки — 5 000 чф.

Арт. 2. Ръкавици кожени дамски — 1 410 чф.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 249 990.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Срок за изпълнение на договора — 12 (дванадесет) месеца. Изпълнението на договора е чрез периодични доставки до изчерпване на цялото количество по договора. Срокът за доставка на изделията е до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на получаване на подадената писмена заявка.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се поставя изискване.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не се поставя изискване.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета на поръчката се разбират доставка на текстилни и/или кожени изделия. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в Част IV, Раздел В, „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП. Съответствието с изискването се доказва със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/-и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват производство/доставка на „текстилни и/или кожени изделия“. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в Част IV, Раздел Г, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП. Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/-и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка на текстилни и/или кожени. Сертификатът следва да е издаден на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА“, или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Забележка: Доказателствата за съответствие с изискванията по т. 1 и т. 2 се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участниците да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/-и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват производство/доставка на текстилни и/или кожени изделия.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Сградата на ДУССД — МВР, гр. София, ул. „Княз Борис I“, № 124.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие), заверено „Вярно с оригинала“ от участника, даващо им възможност да представляват участника.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение е 2 % (две на сто) от стойността му без ДДС. 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане и се освобождава след изтичането на гаранционния срок.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора.

2. Предложените цени да са в лева без включен ДДС, франко мястото за изпълнение. Участникът да посочи единична цена без ДДС за всеки артикул, обща цена без ДДС за исканото количество от всеки артикул, както и обща стойност без ДДС за всички видове и количества артикули. Общата стойност без ДДС не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена в Раздел II. т. 2.6. от обявлението.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, както и по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ и чл. 69 от ЗПКОНПИ, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация или който не попълни някой/-и от образците в съответствие с указанията на Възложителя.

4. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, допуснал аритметична грешка/неточност в ценовото предложение, както и участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност, посочена в обявлението.

5. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ и чл. 69 от ЗПКОНПИ, се декларират в еЕЕДОП.

6. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

8. Процедурата се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП — неосигурено финансиране.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
ул. „Княз Борис I“ № 124
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29827020
Correo electrónico: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: https://www.mvr.bg/dussd

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018