TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212935-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Stoczek: Instalación solar

2018/S 094-212935

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Stoczek
ul. Kosowska 5
Stoczek
07-104
Polonia
Persona de contacto: Adam Strąk
Teléfono: +48 256919002
Correo electrónico: zpi@stoczek.net.pl
Fax: +48 256919025
Código NUTS: PL925

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.stoczek.net.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Długosiodło
ul. Tadeusza Kościuszki 2
Długosiodło
Polonia
Correo electrónico: zpi@stoczek.net.pl
Código NUTS: PL924

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.stoczek.net.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17
Jadów
Polonia
Correo electrónico: zpi@stoczek.net.pl
Código NUTS: PL912

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.stoczek.net.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Strachówka
ul. Norwida 6
Strachówka
Polonia
Correo electrónico: zpi@stoczek.net.pl
Código NUTS: PL912

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.stoczek.net.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
En caso de contratación conjunta que implique la participación de diferentes países, será de aplicación la legislación nacional en materia de contratación pública de:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest wspólnie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez gminy Stoczek, Długosiodło, Jadów, Strachówka.

I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.stoczek.net.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gmina Stoczek
ul. Kosowska 5
Stoczek
07-104
Polonia
Correo electrónico: zpi@stoczek.net.pl
Código NUTS: PL925

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.stoczek.net.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych oraz instalacji fotow

II.1.2)Código CPV principal
09332000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostawą i montażem: 388 instalacji pomp ciepła i 429 instalacji fotowoltaicznych na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych oraz instalacji fotowoltaicznych na 8 budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu pt„Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45311200
45330000
45311000
71313430
71313450
09300000
09330000
09331200
45261215
45331000
71320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gminy: Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnych urządzeń i instalacji oraz pełnienie roli Wykonawcy w formule ”zaprojektuj i wybuduj” tj. wykonawcy projektów i robót budowlanych oraz gwaranta funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników instalacji, w ramach Projektu, zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji OZE na obiektach należących do osób fizycznych i budynkach użyteczności publicznej, biorących udział w Projekcie.

Do podstawowych zadań Wykonawcy należy (Przedmiot Umowy):

a) wykonanie Dokumentacji niezbędnej dla realizacji Inwestycji,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiających wszelkich niezbędnych pozwoleń (jeśli wymagane),

c) dostawa urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji Inwestycji,

d) pełnienie funkcji Wykonawcy Inwestycji,

e) zrealizowanie Inwestycji i uruchomienie Instalacji oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane,

f) montaż urządzeń pomiarowych (falowniki i liczniki ciepła) dla minimum min. 10 % instalacji OZE, każdego typu w celu monitorowania Efektów Ekologicznych i Energetycznych.

g) obsługa gwarancyjna i serwis wykonanych Instalacji,

h) osiągnięcie Efektu Ekologicznego i Energetycznego poprzez zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie Instalacji objętych Projektem oraz doprowadzenie do osiągnięcia przez nie założonych wartości wskaźników, powołanych w Załączniku nr 8 do SIWZ (SOPZ),

i) indywidualne przeszkolenie użytkowników instalacji w lokalizacji instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu Umowy opracować i dostarczyć Harmonogram Rzeczowo-Finansowy z podziałem na każdą z Gmin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry pomp ciepła / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Serwis / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt nr RPMA.04.01.00-14-6930/16 pt: Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów współfinansowany z EFRR w ramach RPO WM 2014-2020
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie:sto tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium określono szczegółowo w SIWZ.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego poniżej

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) zdolności technicznej lub zawodowej;

Szczegółowy opis ww. warunków jest zamieszczony w pkt 6.4.SIWZ.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt od 12 do 23 ustawy Pzp;

2. wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt od 1 do 8 ustawy Pzp, tj.

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 6 000 000 PLN;

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 6 000 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— posiadanie wiedzy i doświadczenia: Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

1) co najmniej jednego zadania polegającego na montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji ciepłej wody użytkowej obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawę i montaż instalacji pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej dla łącznej ilości obiektów mieszkalnych nie mniejszej niż 500 oraz łącznej wartości min. 5 000 000 PLN brutto dla jednego zadania,

2) dostawę i montaż co najmniej 350 pomp ciepła do produkcji c.w.u. w nie więcej niż 2 zadaniach w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy

Wykonawca na potwierdzenie spełniania ww. warunku może się również powołać na jedno zamówienie pod warunkiem że spełnia ono jednocześnie wszystkie wymagania określone powyżej. Ponadto wymaga się aby wykonawca posiadał europejski certyfikat instalatorów pomp ciepła Eucert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że każdy z powyższych warunków musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z nich. Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

— osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół składający się z co najmniej 3 osób gwarantujących właściwą jakość wykonanych usług, przy zachowaniu warunku, że jedna osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych:

1)Specjalista ds. robót instalacyjnych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym doświadczenie w wykonaniu min. 500 instalacji OZE, w tym 100 pomp ciepła do produkcji c.w.u;

2)Specjalista ds. robót w zakresie instalacji elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 300 kW;

3)Specjalista ds. robót ogólnobudowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od których wymagane są uprawienia budowlane, powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane zgodnie z ustawą z dn. 7.7.1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65). Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz.U. z 2014 poz. 1946).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy oraz możliwość jej zmiany zostały określone w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

2. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego poleceniem przelewu w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur z załącznikami określonymi w umowie. Płatności zostały szczegółowo określone w załącznikach di SIWZ.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej. Sposób zwrotu zabezpieczenia został określony w załącznikach do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w SIWZ.

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Szczegółowy opis sposobu sporządzenia JEDZ oraz zakres wymaganych danych został określony w SIWZ. Uwaga! Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem znowelizowanych od dnia 18.4.2018 r. przepisów o elektronicznej komunikacji w zakresie składania JEDZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawca będzie obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia. Wykaz tych oświadczeń i dokumentów został określony w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone zostały w SIWZ.

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy - ZPI.271.04.2018.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

Szczegółowe informacje odnośnie wnoszenia odwołań oraz terminu i sposobu ich wnoszenia można uzyskać na stronie Krajowej Izby Odwołań pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018