TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 212957-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tychy: Sistema de información al pasajero

2018/S 094-212957

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
al. Marszałka Piłsudskiego 12
Tychy
43-100
Polonia
Teléfono: +48 322193820
Correo electrónico: strzaska@mzk.pl
Fax: +48 322193822
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mzk.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.mzk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy

Número de referencia: DA/P-N/2/18
II.1.2)Código CPV principal
48813000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy wraz z wprowadzeniem obsługi karty płatniczej. Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w pojazdach MZK Tychy wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem, jak również oprogramowaniem dla tego sprzętu.

II. Dostawę i uruchomienie kontrolerek wraz z oprogramowaniem.

III. Przygotowanie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) na serwerach fizycznych i wirtualnych w chmurze.

IV. Uruchomienie zapasowego CPD w chmurze, będącego odwzorowaniem podstawowego CPD

V. Dostawę oprogramowania centralnego wymaganego do właściwej pracy infrastruktury wyniesionej oraz zapewniającego integrację z systemami zewnętrznymi wraz z jego instalacją w obu centrach przetwarzania danych.

VI. Dostawa systemu łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system ŚKUP, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych) za pomocą

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 604 620.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30236000
30210000
30211200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Tychy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy wraz z wprowadzeniem obsługi karty płatniczej. Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w pojazdach MZK Tychy wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem, jak również oprogramowaniem dla tego sprzętu.

II. Dostawę i uruchomienie kontrolerek wraz z oprogramowaniem.

III. Przygotowanie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) na serwerach fizycznych i wirtualnych w chmurze.

IV. Uruchomienie zapasowego CPD w chmurze, będącego odwzorowaniem podstawowego CPD

V. Dostawę oprogramowania centralnego wymaganego do właściwej pracy infrastruktury wyniesionej oraz zapewniającego integrację z systemami zewnętrznymi wraz z jego instalacją w obu centrach przetwarzania danych.

VI. Dostawa systemu łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system ŚKUP, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych) za pomocą bezpiecznych łączy.

VII. Szkolenia użytkowników systemu.

VIII. Utrzymanie w okresie wdrażania.

IX. Zapewnienie funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy przez okres utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 604 620.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 37
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią

O badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

• Wymagane jest wykazanie w każdym roku za ostatnie 2 lata obrotowe średniego rocznego przychodu netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

• wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.

O wartości min. 5 000 000,00 PLN.

3) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

• wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości min. 5 000 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie usługi/usług polegających na:

• wdrożeniu i uruchomieniu systemu elektronicznej karty miejskiej (biletu elektronicznego) w publicznym transporcie zbiorowym w mieście lub aglomeracji miejskiej, obejmującego co najmniej 100 pojazdów (autobusów lub tramwajów, lub trolejbusów) oraz.

• wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej 1 usługi zapewniającej pobieranie opłat za bilety elektroniczne w publicznym transporcie zbiorowym,

Z wykorzystaniem systemu elektronicznej karty miejskiej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmującym co najmniej 100 pojazdów. Przez system elektronicznej karty miejskiej należy rozumieć automatyczny system pobierania opłat, kontroli i rozliczeń obejmujący co najmniej:

Instalacje pokładowe w pojazdach komunikacji miejskiej,

Podsystem kontroli biletów przez kontrolerów wyposażonych w terminale przenośne,

Sieć punktów doładowania kart bezstykowych,

Oprogramowanie aplikacyjne, bazodanowe oraz narzędziowe do obsługi systemu.

Zamawiający uzna także warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 1 usługę spełniającą łącznie wymagania określone w powyższych podpunktach.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

O podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Nie dotyczy.

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

• Wymagane jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia min.:

a) Kierownik Projektu

— wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

— znajomość metodyki zarządzania projektami udokumentowana certyfikatem,

— minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,

— pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu polegającego na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

b) Specjalista ds. jakości

— wiedza w zakresie zapewnienia jakości udokumentowana certyfikatem,

— wiedza z zakresu testów oprogramowania udokumentowana certyfikatem,

— udział w roli specjalisty ds. jakości w projekcie polegającym na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

c) Specjalista ds. sieci

— wykształcenie wyższe techniczne,

— znajomość w budowie sieci WAN, LAN.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Ogólne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

2.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

4.Warunki zmiany są określone w pkt 20 SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 10:15
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach– pok. 202, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b. Oświadczenia wymienione w punkcie 7.1- 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ);

c. Dowód wpłaty wadium;

d. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej pod adresem https://mzktychy.bip.gov.pl/

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawach o których w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie:

4.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

5. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:

5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN)

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:

(cd. patrz punkt VI.4.3 ogłoszenia).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ciąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3 ogłoszenia).

9.1 pkt 5.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, o ile zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w pkt 6.5 SIWZ;

9.2 punkt 5.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1 i 9.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

11. Pozostałe zapisy w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarte są w SIWZ.

12.W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r.

Składanie odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) Określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) Odrzucenia oferty odwołującego;

e) Opisu przedmiotu zamówienia;

f) Wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018