Suministros - 212970-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Unidad de circulación extracorpórea

2018/S 094-212970

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
Warszawa
04-628
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Korduszewska
Teléfono: +48 228124570
Correo electrónico: m.korduszewska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ikard.pl

Dirección del perfil de comprador: www.ikard.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ikard.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Instytut Kardiologii, Dział Zamówień Publicznych
ul. Niemodlińska 33
Warszawa
04-635
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Korduszewska
Correo electrónico: m.korduszewska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ikard.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Instytut Kardiologii, sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych, pokój nr 22, I piętro
ul. Alpejska 42
Warszawa
04-628
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Korduszewska
Correo electrónico: m.korduszewska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ikard.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych

Número de referencia: ZP 033/2018
II.1.2)Código CPV principal
33186000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych - łącznie 4 części.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Oxygenatory dla dorosłych z drenami

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33186000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Oxygenatory dla dorosłych z drenami.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 182 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla części nr 1 ustala się w następującej wysokości 2 000 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stentgrafty aortalne hybrydowe

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33186000
33123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stentgrafty aortalne hybrydowe.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 330 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla części nr 2 ustala się w następującej wysokości 3 500 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zastawki serca mechaniczne, dwupłatkowe, obrotowe

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33186000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zastawki serca mechaniczne, dwupłatkowe, obrotowe.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 240 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla części nr 3 ustala się w następującej wysokości 2 700 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System do małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej z wykorzystaniem sztucznych strun ścięgnistych

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33186000
33141200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

System do małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej z wykorzystaniem sztucznych strun ścięgnistych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 275 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wysokość wadium dla części nr 4 ustala się w następującej wysokości 3 000 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1)

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1b

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie opisuje szczegółowych wymagań w zakresie określonym w pkt 1.2).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ (Załącznik nr 3.1 do SIWZ – plik w formacie pdf oraz Załącznik 3.2 do SIWZ - plik w formacie XML).

1. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3) zaświadczenie właściwej terenowe jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg Załącznika nr 5 do SIWZ pkt 1),.

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. wg Załącznika nr 5 do SIWZ pkt 2),

7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716) – wg Załącznika nr 5 do SIWZ pkt 3).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącymi Załącznik nr 6, 7 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Instytut Kardiologii, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42, gabinet Z-cy Dyrektora ds. Klinicznych pokój 22, I piętro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie: w formie jednolitego dokumentu JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu w formie jednolitego dokumentu JEDZ dotyczące tych podmiotów,

3. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego

Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w rozdz. VIII ust. 3, Wykonawca składa:

3.1.Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) tj. dla wszystkich wyrobów medycznych:

1)dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

2)certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

3)deklaracja zgodności potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

4)przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego – z zaznaczeniem oferowanego asortymentu (nr części, której dotyczy)

—Uwaga: Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien dołączyć do oferty jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału,

—Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 1, wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału,

—Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału,

—Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust.1 pkt 3, wówczas Wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału.

3.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ (prospekt/katalog/ folder) – z zaznaczeniem nr części oraz pozycji oferowanego asortymentu.

3.3 Zamawiający wymaga złożenia próbek dla części, wg wykazu w Załączniku nr 2 do SIWZ

W oryginalnych opakowaniach jednostkowych z etykietą handlową spełniające wymagania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Każda próbka musi być oznakowana w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Każda próbka oferowanej części powinna być dodatkowo opisana przez Wykonawcę poprzez podanie nazwy Wykonawcy lub producenta, numeru części i pozycji zamówienia.

Wszystkie próbki powinny być złożone [w odrębnym opakowaniu opatrzonym opisem jak dla oferty z zaznaczeniem [„PRÓBKI” cz. nr:.....] wraz z wykazem asortymentowo-ilościowym.

Zamawiający oświadcza, że nie będzie zwracał próbek, które zostaną zużyte do przeprowadzenia testu zamawianego towaru i nie będzie zwracana ich równowartość.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018