Suministros - 212984-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Estimulador

2018/S 094-212984

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Polonia
Persona de contacto: Sekcja Zamówień Publicznych, pawilon nr 6 wejście K, parter
Teléfono: +48 223894806 / 223894859
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wolski.med.pl

Dirección del perfil de comprador: www.wolski.med.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wolski.med.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa stymulatorów - II

Número de referencia: EP/23/2018
II.1.2)Código CPV principal
33158210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa stymulatorów serca - II.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stymulator resynchronizujący CRT-P z elektrodami i zestawem do cewnikowania zatoki wieńcowej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33158210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL9
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stymulator resynchronizujący CRT-P z elektrodami i zestawem do cewnikowania zatoki wieńcowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 4 176,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stymulator resynchronizujący CRT-P z elektrodami i zestawem do cewnikowania

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33158210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL9
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stymulator resynchronizujący CRT-P z elektrodami i zestawem do cewnikowania zatoki wieńcowej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 376,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, który posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem – jeżeli wymaganie są przepisami prawa, tj. aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję jeżeli wymagane są przepisami prawa (w tym ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.). W przypadku produktów, dla których nie jest wymagany przepisami prawa dokument wymieniony powyżej Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku konieczności posiadania uprawnień.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, który spełnia warunek zdolności zawodowej w zakresie posiadania doświadczenia przy realizacji w co najmniej jednej dostawy asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia o wartości min. co najmniej dla zadania numer 1 – co najmniej 200 000,00 PLN brutto.

Dla zadania numer 2 – co najmniej 15 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i wzakresie określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 08:30
Lugar:

Pawilon nr 6 wejście K - sekcja zamówień publicznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018