Forniture - 212994-2018

18/05/2018    S94    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Blagoevgrad: Elettricità

2018/S 094-212994

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: TP „DGS Blagoevgrad“
Numero di identificazione nazionale: 2016275060048
Indirizzo postale: ul. „Zora“ 18, et. 2
Città: Blagoevgrad
Codice NUTS: BG413 Blagoevgrad
Codice postale: 2700
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Miroslava Dimitrova Simonska
E-mail: dgsblagoevgrad@abv.bg
Tel.: +359 73884207
Fax: +359 73884207

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.uzdp.bg/bg/

Indirizzo del profilo di committente: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.html

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: управление и стопанисване на горски територии — държавна собственост

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Благоевград“ за срок от 36 месеца“

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Пълният обхват на поръчката е съгласно приложената техническа спецификация към одобрената документация за участие — приложение № 10.

В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение ... броя обекти. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е 3 % от прогнозната стойност на обществената поръчка. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността. Гаранцията за изпълнение, предоставена във формата на парична сума, се внася по банков път по сметка на възложителя (ТП „ДГС Благоевград“): IBAN: BG.........., BIC:.........., при банка .........., клон Благоевград.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 24 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Blagoevgrad
Luogo principale di esecuzione:

Доставката се извършва в 5 (пет) обекта, стопанисвани от възложителя, а именно: ...продължава в раздел II.2.14)...

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предметът на обществената поръчката включва доставка на електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДГС Благоевград“, като пълният обхват на поръчката е съгласно приложената техническата спецификация към одобрената документация за участие — приложение № 10.

В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение 5 (пет) броя обекти, стопанисвани от възложителя, всички на територията на община Благоевград. Срокът на изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца или достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 24 000,00 /двадесет и четири хиляди/ BGN без включен ДДС (което от двете събития настъпи първо). Възложителят не се ангажира да разходва предвидения финансов ресурс изцяло, а изпълнителят приема, че няма да има претенции, в случай че ресурсът не бъде разходван изцяло. Прогнозното количество за потребление на електрическа енергия от всички обекти за срока на договора е 59 196 kWh. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира възложителя да го потреби, като доставчикът се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. В случай на необходимост в рамките на срока на действие на договора възложителят може да включи нови обекти, за които ще заплаща консумираната електрическа енергия по договорената с изпълнителя цена и в рамките на предвидения финансов ресурс. Договорът влиза в сила, считано от датата на регистриране на първия товаров график на възложителя в „Енергийния системен оператор“ (ЕСО) ЕАД, за което изпълнителят изпраща писмено уведомление до възложителя. Участниците предлагат цена за 1 (един) кWh нетна активна електроенергия. В същата се включва цената на нетната активна електрическа енергия, разходите за балансиране и прогнозиране на потреблението, администриране на часовите графици за потребление и обмен на информация, както и разходите по всички други дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. На възложителя не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг.

В предлаганата цена не се включват акциз и дължим ДДС, както и утвърдени от КЕВР цени за пренос и достъп по електропреносната мрежа, за достъп до и пренос по електроразпределителната мрежа, цена за задължения към обществото и други дължими преки и косвени данъци, определени от компетентни органи.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 000.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Продължение от раздел II, 2.3.)...

1. административна сграда, гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, ет. 2, общ. Благоевград;

2. сграда разсадник „Къщата“, гр. Благоевград, бул. „Васил Левски” № 42, промишлена зона;

3. сграда № 1, местност Добро поле, oбщ. Благоевград;

4. сграда № 2, местност Добро поле, общ. Благоевград;

5. сграда местност Карталско дере, общ. Благоевград.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

2.1.1. Участникът следва да има валиден лиценз за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

2.1.2. Участникът следва да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като търговец на електрическа енергия с посочен идентикафиционен номер/EIC код и статус „активен“.

2.1.3. Участникът следва да е регистриран в Електроенергийния системен оператор (ЕСО) като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентикафиционен номер/EIC код и статус „активен“.

Изискванията по т. 2.1.1—2.1.3 включително се прилагат за местните и чуждестранните лица включително, тъй като за търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответните регистрации по местното законодателство — чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката.

За удостоверяване на обстоятелствата по т. 2.1.1—2.1.3 включително СЕ попълва част IV, раздел А „Годност“, т. 1 от ЕЕДОП.

Възложителят не изисква документи за доказване на обстоятелствата по т. 2.1.1—2.1.3 включително, тъй като информацията му е служебно известна — чл. 67, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

В съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗОП кандидат или участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/06/2018
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/06/2018
Ora locale: 14:00
Luogo:

Административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“ с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18, ет. 2, общ. Благоевград, обл. Благоевград.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Участниците, техни пълномощници, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровка, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

— относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите, информационен телефон +359 70018 700,

— относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите, информационен телефон +359 29406000,

— относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, информационен телефон: +359 28101759, +359 70017670.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/05/2018