Suministros - 213015-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Locales destinados a cultivos con fines médicos

2018/S 094-213015

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.sum.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa regałów do badań i hodowli królików dla Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Número de referencia: RZP/PN/71/18
II.1.2)Código CPV principal
33192350
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa regałów do badań i hodowli królików dla Centrum Medycyny Doświadczlanej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 4, 40-752 Katowice.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa regałów do badań i hodowli królików. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 63
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekt „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizowanych” STRATEGMED umowa o dofin. nr STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku;

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wykaz ośw. lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1). Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć (zgodnie z wymogiem określonym w cz. IX SIWZ) aktualne na dzień składania ofert Ośw. w zakresie wskazanym w zał. nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w Ośw. będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowiące wstępne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Ośw., o którym mowa w ust. 3 pkt 1 Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: dzp@smu.edu.pl UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.sum.edu.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu Ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (w oryginale) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. - załącznik nr 5 do SIWZ;

c) Ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 5 do SIWZ;

2. W celu potwierdzenia, ze zaoferowane dostawy odpowiadają jego wymaganiom wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona

O złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:

1) Ośw. Producenta o materiałach użytych do produkcji regału:

— klasa stali nierdzewnej klasy min. AISI304,

— zastosowanie „norylu” lub produktu równoważnego.

Ośw. Producenta o materiałach użytych do produkcji kapsli.

— klasa stali nierdzewnej min. AISI316.

Szczegółowe informacje dot. dokumentów znajdują się w SIWZ Wykonawcy mający siedzibę poza Rzeczypospolitej Polskiej składanie dokumentów reguluje §7 i §8 Rozporządzenia o dokumentach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Patrz Sekcja III 1.1.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Patrz Sekcja III 1.1.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym ząłcznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144170
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/06/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, Dział Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój nr 409.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością zastosowania art. 24 aa ustawy Pzp.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 700,00 PLN

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103.

Z adnotacją: „Wadium – Dostawa regałów do badań i hodowli królików – nr postępowania: RZP/PN/71/18”.

4. W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw najego rachunek.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

6. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dowodu dokonanej wpłaty wadium za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu jego oryginał należy złożyć wraz z ofertą przetargową.

8. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.

9. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018