Suministros - 213025-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de vídeo y filmación

2018/S 094-213025

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J. P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polonia
Persona de contacto: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
Teléfono: +48 225478817
Correo electrónico: sekretariatbzizp@tvp.pl
Fax: +48 225477384
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tvp.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Telewizja Polska S.A. Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. Woronicza 17, Kancelaria, budynek B, 00-999 Warszawa
PL127
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polonia
Persona de contacto: Kancelaria znajdująca się na parterze budynku „B” (wejście: róg ulicy J.P. Woronicza i ulicy Samochodowej).
Teléfono: +48 225478817
Correo electrónico: sekretariatbzizp@tvp.pl
Fax: +48 225477384
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tvp.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: media

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wysięgników kamerowych

Número de referencia: ZP/TITT/11/2018
II.1.2)Código CPV principal
32321100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysięgników kamerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch kompletnych wysięgników kamerowych. Urządzenia są przeznaczone do studiów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin realizacji zamówienia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. umowa podlega prawu polskiemu. w sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny

2. warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, adres: 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, bud. Pc, sala 213.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1.Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

2. W przypadku, w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne, nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zam. Informacje poufne zostaną przekazane Wyk. w jeden z następ. sposobów:

2.1 Osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiającegokonkretnegomiejsca, daty i godz. odbioru

2.2 Przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę

2.3. pocztą elektroniczną

3.Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

3.1.Oświadczenia składane przed złożeniem oferty - JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi być złożony w formie elektronicznej. zgodnie z wymogami określonymi w pkt 9.3.6 SIWZ.

3.2 Oferta, na którą składa się Formularz oferty, zgodny z Zał.2 do SIWZ.

3.3 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej

3.4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenia i dokumenty wskazane w §5 pkt 1,5 i 6 Rozp. Ministra Rozwoju – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyzn. przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

2) oświadczenia o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz.798), o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na str. internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust.5 Ustawy).

4. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ

5. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wys. 19 000,00 PLN

6. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania

7 Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. maksymalny termin realizacji zamówienia – do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

9.Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 1 są:

2.1. Odwołanie.

2.2. Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018