Suministros - 213031-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Endoscopios

2018/S 094-213031

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Sadzikowski
Teléfono: +48 918139076
Correo electrónico: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spwsz.szczecin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.spwsz.szczecin.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Broniewskiego 2
Szczecin
71-460
Polonia
Persona de contacto: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 311 – II piętro
Correo electrónico: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 91-8139079
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.spwsz.szczecin.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa kolonoskopu video dla Pracowni Endoskopii przy Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych SPWSZ w Szczecinie

Número de referencia: EP/220/45/2018
II.1.2)Código CPV principal
33168100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolonoskopu video dla Pracowni Endoskopii przy Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych SPWSZ w Szczecinie.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i w specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrach), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kolonoskopu video dla Pracowni Endoskopii przy Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych SPWSZ w Szczecinie.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ i w specyfikacji technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrach), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 1 850,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Za dostawę podobną do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna dostawę wraz z instalacją zestawu endoskopowego o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, wartość dotychczas wykonanej dostawy nie może być niższa niż 70 000,00 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Szczecin, ul. Arkońska 4, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest:

1) złożyć przed upływem terminu składania ofert oświad., w celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Uwaga! Oświad. JEDZ składane jest wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) załączyć do oferty (sporządzonej wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ):

a) specyfikację techniczną - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ,

b) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

c) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

3. W celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświad. i dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

6) oświad. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświad. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8) oświad. Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

9) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 litera c) SIWZ:

a) wykazu dostaw, którego wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZ oraz dowodów określających, czy dostawy wskazane przez wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Dowody, o których mowa powyżej należy złożyć w odniesieniu do każdej dostawy wskazanej przez Wykonawcę w Części IV Kryteria kwalifikacji, lit. C Zdolność techniczna i zawodowa, wiersz trzeci (oznaczony jako 1b) oświadczenia JEDZ.

4. W celu potw., że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświad. lub dokumentów wyszczególnionych w rozdziale VI pkt 10

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018