Suministros - 213064-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Jičín: Aparatos de mecanoterapia

2018/S 094-213064

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
26001551
Bolzanova 512
Jičín
506 01
República Checa
Persona de contacto: Ing. Jiří Včeliš, Centrum evropského projektování a. s.
Teléfono: +420 499420405
Correo electrónico: vcelis@cep-rra.cz
Código NUTS: CZ052

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.nemjc.cz

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Centrum evropského projektování a. s.
27529576
Švendova 1282
Hradec Králové
500 03
República Checa
Persona de contacto: Ing. Jiří Včeliš
Teléfono: +420 499420405
Correo electrónico: vcelis@cep-rra.cz
Código NUTS: CZ052

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.nemjc.cz

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Centrum evropského projektování a. s.
27529576
Švendova 1282
Hradec Králové
500 03
República Checa
Persona de contacto: Ing. Jiří Včeliš
Teléfono: +420 499420405
Correo electrónico: vcelis@cep-rra.cz
Código NUTS: CZ052

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.nemjc.cz

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: akciová společnost zřízená Královéhradeckým krajem
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Přístrojová lymfodrenáž

II.1.2)Código CPV principal
33154000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks přístrojů pro lymfodrenáž vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 161 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ052
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, rehabilitační ambulance (1ks), a pracoviště Nemocnice Nový Bydžov, Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov, rehabilitační od.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks přístrojů pro lymfodrenáž vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Technické a funkční vlastnosti / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: Celková nabídková cena za předmět zakázky / Ponderación: 70
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 161 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 50
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: IROP - č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001405
II.2.14)Información adicional

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

33100000-1 - Zdravotnické přístroje

33154000-4 - Přístroje pro mechanoterapii

33155000-1 - Přístroje pro fyzioterapii

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ a dle tohoto odstavce 8. 2. zadávací dokumentace prokáže účastník předložením kopií následujících dokladů:

— výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán,

— příslušného oprávnění k podnikání, tj. doložením živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny, který jej opravňuje k následujícímu podnikání: Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona, obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod,

— doklad o splnění ohlašovací povinnosti osoby zacházející se zdravotnickými prostředky dle § 26 zákona o ZP,

— doklad o registraci právnické nebo podnikající fyzické osoby Státním ústavem pro kontrolu léčiv jako osoby provádějící servis zdravotnických prostředků, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, dle ust. § 64 odst. 2 zákona o ZP.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 13:20
Lugar:

Centrum evropského projektování, a. s., Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům), v zasedací místnosti ve 3. patře.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel před touto veřejnou zakázkou bude stejný den otevírat obálky i u jiné obdobné veřejné zakázky, může být začátek otevírání obálek posunutý.

Otevírání obálek se může zúčastnit 1 zástupce účastníka, který podal nabídku a který se prokáže písemným dokladem, že je oprávněn zastupovat zadavatele (např. výpisem z OR, plnou mocí apod.).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018