TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213065-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Agentes antineoplásicos

2018/S 094-213065

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
000288366
ul. Garncarska 11
Kraków
31-115
Polonia
Persona de contacto: Halina Żak
Teléfono: +48 126348282
Correo electrónico: z5zampub@cyfronet.pl
Fax: +48 124231565
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.onkologia.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.onkologia.krakow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów leczniczych do programów lekowych.

Número de referencia: ZP-271-47/18
II.1.2)Código CPV principal
33652100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa produktów leczniczych do programów lekowych:

1. Ewerolimus,

2. Cabozanitynib,

3. Niwozumab,

4. Pembrolizumab opisanych szczegółowo w załączniku do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa produktu leczniczego Ewerolimus z programu lekowego.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Apteka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Ewerolimus 2,5 mg; 5 mg; 10 mg stosowany w stwardnieniu guzowatym w niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa produktu leczniczego Cabozanitynib z programu lekowego.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Apteka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Cabozanitynib 20mg i 60mg lek stosowany w programie lekowym sczegółowy opis w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa produktu leczniczego Niwozumab 10mg lek stosowany w programie lekowym (rak nerek i płuca)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Apteka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Niwozumab 10 mg/ml lek stosowany w programie lekowym szczegółowo opisany w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pembrolizumab a 100mg/4ml lek stosowany w programie lekowym (rak płuca)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33652100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, Apteka.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Pembrolizumab a 100 mg/4 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji lek stosowany w programie lekowym (rak płuca) szczegółowo opisany w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Na potwierdzenie na wezwanie zamawiającego wykonawcy składają: Ważna koncesja/zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej składu celnego lub konsygnacyjnego produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, lub inny dokument uprawniający do obrotu hurtowego produktami leczniczymi na terenie Polski, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie.

2. Brak podstaw do wykluczenia. Na potwierdzenie warunku wszyscy Wykonawcy składają:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Ponadto na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy z siedzibą w RP składają:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Wykonawcy, których siedziba jest poza terytorium RP na wezwanie Zamawiającego składają:

1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 12:15
Lugar:

Siedziba Zamawiającego Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Oferta winna być złożona łącznie z wadium: dla poszczególnych części:

1 5 240.00 PLN pięć tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 PLN,

2 59 140.00 PLN pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści 00/100 PLN,

3 71 560.00 PLN siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 PLN,

4 56 330.00 PLN pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści 00/100 PLN.

Formy, w jakich można złożyć wadium opisane są w SIWZ.

Zaoferowane przez Wykonawcę produkty muszą spełniać wymagania:

a) wszystkie zaoferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 j.t z późn. zm.). Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dopuszczające do obrotu zostaną okazane. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub cofnięcia dopuszczenia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiający zostanie poinformowany.

b) oferowane produkty lecznicze będą posiadać w dniu dostawy co najmniej 12 miesięczny termin ważności.

c) oferowane cytostatyczne produkty lecznicze w postaci innej niż tabletki będą miały podaną informację o gęstości lub masie leku. Informacja będzie podana w szczególności poprzez wpisanie obok nazwy oferowanego leku lub jako osobny dokument sporządzony przez Wykonawcę.

d) wszystkie właściwości zaoferowanych w ofercie produktów leczniczych, w szczególności postać, dawkowanie, wskazania terapeutyczne, stabilność itp. mają potwierdzenie w charakterystyce produktu leczniczego. Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego charakterystyka zostanie okazana.

e) ceny zaoferowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia czy wyrobów medycznych, które są wpisane na listę leków refundowanych i zaoferowanych przez nas nie są wyższe niż:

— urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa,

— urzędowa cena zbytu, uwzględniająca liczbę DDD leku, jednostek środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w opakowaniu albo liczbę jednostkowych wyrobów medycznych, albo liczbę jednostek wyrobu medycznego, powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża (w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia czy wyrobów medycznych, które są podstawą ustalenia limitu),

— urzędowa cena zbytu (w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne).

f) oferowane produkty lecznicze są dostępne w ramach programu lekowego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w formie opisanej w Art. 180 ustawy Pzp oraz w terminach opisanych w Art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2018