TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213079-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Blagoevgrad: Productos farmacéuticos

2018/S 094-213079

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po onkologiya „Sveti Mina“ EOOD
101533900
ul. „Vasil Levski“ No. 62
Blagoevgrad
2700
Bulgaria
Persona de contacto: Antoaneta Milenkova, Diana Angelova
Teléfono: +359 879554253/+359 73882857
Correo electrónico: sbalo_blgrad@abv.bg
Fax: +359 73832100
Código NUTS: BG413

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sbalo-svetimina.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.sbalo-svetimina.com/public_orders#proc/63

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“

Número de referencia: 00094-2018-0005
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ и включва 29 номенклатурни единици в обособени позиция № 1. Лекарствените продукти са подробно описани в техническа спецификация на лекарствените продукти от Позитивен лекарствен списък (приложение № 1). В спецификацията са заложени и лекарствени продукти, които към момента на откриване на процедурата липсват от приложение № 2 на ПЛС, актуализирано към 2 април 2018 г., те ще бъдат възлагани при наличието им в приложението.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG413
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Основното място за изпълнение на поръчката е болничната аптека в сградата на „Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД, град Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 62.

II.2.4)Descripción del contrato:

Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти от Позитивен лекарствен списък“ съдържа 29 номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация, неизменна част от настоящата процедура.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Периодично „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград, провежда процедури по ЗОП за избор на изпълнител/и за доставка на лекарствени продукти от Позитивен лекарствен списък (ПЛС), приложение № 2, и извън ПЛС, необходими за нормално провеждане лечението на пациентите на „СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград.

С Решение № 88/6.2.2018 г. е открита „открита процедура“ по реда н чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“, разделени в две обособени позиции, обявена и публикувана на страниците на АОП в Регистъра на обществени поръчки с № 00094-2018-0002, ID на Решението 828609/08.2.2018 г. и ID на обявлението 828610/8.2.2018 г., и на профила на купувача на възложителя. С Решение № 242/30.3.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП е прекратена същата процедура за 27 номенклатурни единици от обособена позиция № 1 с №№: 6, 12, 19, 21, 25, 27, 46, 52, 57, 67, 68, 85, 89, 90, 98, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 134, 135, 138 и 143, тъй като не е подадена нито една оферта за тях. Със същото Решение № 242/30.3.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП е прекратена процедурата за още 2 номенклатурни единици от обособена позиция 1: № 82 и № 132, тъй като подадените за тях оферти не отговарят на условията за представяне. Предложената за номенклатурна единица № 82 „Lidocaine“ цена е по-висока от прогнозната/референтната стойност в ПЛС, приложение № 2 на МЗ. За номенклатурна единица № 132 „Suxamethonium“ участникът, предлага различен от търсения от възложителя лекарствен продукт с търговско наименование Biseptol 480 mg и международно непатентно наименование Sulfamethoxazole/Trimetoprim.

Поради изложените по-горе обстоятелства възложителят решава да проведе процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за 29 номенклатури в обособена позиция № 1.

На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за всичките или за част от номенклатурните единици в обособена позиция № 1.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаване на решението за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018