TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213084-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Biała Podlaska: Antivirales para uso sistémico

2018/S 094-213084

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Persona de contacto: Diana Radomińska
Teléfono: +48 834147296
Correo electrónico: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalbp.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego

Número de referencia: ZP.3520/7/18
II.1.2)Código CPV principal
33651400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego.

Nazwa kodu CPV:

33 65 14 00-2 - środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni.

Zapłata za zrealizowane dostawy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL811
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sofosbuvirum/Velpatasvirum, tabl. powl. 400 mg/100 mg x 28 - 25 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000,00 PLN słownie zł: trzydzieści pięć tysięcy 00/100;

2. Cena jednostkowa brutto/netto, określona przez wykonawcę w formularzu cenowym, nie wzrośnie przez okres obowiązywania umowy (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie – załącznik nr 1 do SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 042-091456
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (złożono jedną ofertę, podlegającą odrzuceniu ze względu na niezgodność z SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

3.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie;

3.2. w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;

3.3. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

3.4. odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

3.5. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

3.6. jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a) – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018