Suministros - 213093-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Gasoil

2018/S 094-213093

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89
Białystok
15-874
Polonia
Persona de contacto: Dział Organizacyjno-Prawny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Teléfono: +48 856637344
Correo electrónico: przetargi@wspr.bialystok.pl
Fax: +48 856637302
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pogotowie.bialystok.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Número de referencia: EOP.332.2.18
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 1 – Olej napędowy CN27101943, CN27102011

Część 2 – Benzyna bezołowiowa Pb95 CN27101245, CN27101249

Część 3 – Gaz propan butan (LPG) CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 00

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 571 790.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa oleju napędowego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Pogodna 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zwarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

w Części 1 – 66 000,00 PLN.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zmówienia.

Kryteria:

Cena - 95 %

Podstawienie cysterny - 5 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa benzyny bezołowiowej

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09132100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Pogodna 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa benzyny bezołowiowej do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zwarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

w Części 2 – 26 000,00 PLN.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zmówienia.

Kryteria:

Cena - 95 %

Podstawienie cysterny - 5 %

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa gazu propan butan

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09122000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Pogodna 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu propan butan do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zwarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

w Części 3 – 7 000,00 PLN.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zmówienia.

Kryteria:

Cena - 95 %

Podstawienie cysterny - 5 %

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 031-067151
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa oleju napęcowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”
pl
ul. Serocka 11A
Wyszków
07-200
Polonia
Correo electrónico: biur@aran.com.pl
Código NUTS: PL924
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 3 088 440.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa benzyny bezołowiowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”
pl
ul. Serocka 11A
Wyszków
07-200
Polonia
Correo electrónico: biuro@aran.com.pl
Código NUTS: PL924
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 119 735.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa gazu propan butan

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Orlen Paliwa Sp. z o.o.
Widełka 869
Widełka
36-145
Polonia
Correo electrónico: barbara.paluch@orlen.pl
Código NUTS: PL823
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 286 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Firma Orlen Paliwa Sp. z o.o. z siedziba w Widełce na okres wykonania zamówienia, będzie korzystać z autocysterny z zalegalizowanymi licznikami niezbędnych do realizacji zamówienia pn. "Dostawa paliw do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku".

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków zaskarżenia określonych w Dziale VI Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018