Suministros - 213095-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Teléfonos móviles

2018/S 094-213095

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Polonia
Persona de contacto: Lidia Sobol
Correo electrónico: lidia.sobol@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://zamowienia.plk-sa.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy aparatów komórkowych dla podmiotów Grupy Zakupowej

Número de referencia: 6060/ILG 8/19486/07498/17/P
II.1.2)Código CPV principal
32250000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy aparatów komórkowych dla podmiotów Grupy Zakupowej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 613 006.25 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 - Dostawy aparatów komórkowych dla grupy 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32250000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamawiający przewiduje dostawy do lokalizacji określonych w Załączniku nr 4 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawy aparatów komórkowych dla grupy 1.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia podstawowego w zakresie nie większym niż 25 % wartości zamówienia podstawowego dla danej spółki określonego w Zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 - Dostawy aparatów komórkowych dla grupy 4

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32250000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamawiający przewiduje dostawy do lokalizacji określonych w Załączniku nr 4 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawy aparatów komórkowych dla grupy 4.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego zadania. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia podstawowego w zakresie nie większym niż 25 % wartości zamówienia podstawowego dla danej spółki określonego w Zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 196-402456
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6060/ILG 8/19486/07498/17/P
Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1 - Dostawy aparatów komórkowych dla grupy 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Integrated Solutions Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A
Warszawa
01-230
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 118 162.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 105 282.79 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6060/ILG 8/19486/07498/17/P
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2 - Dostawy aparatów komórkowych dla grupy 4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Integrated Solutions Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A
Warszawa
01-230
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 494 843.75 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 315 443.10 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiającym są podmioty występujące wspólnie, tj.:

1) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa;

2) Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa;

3) PKP Informatyka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa;

2.Postępowanie prowadzone jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działająca w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1 powyżej na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy oraz udzielonych pełnomocnictw.

3. Każda z www. spółek podpisała własne umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Zgodnie z art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu Podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018