Suministros - 213099-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Lovech: Reactivos de laboratorio

2018/S 094-213099

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ AD
110503990
ul. „Sayko Saev“ No. 27
Lovech
5500
Bulgaria
Persona de contacto: d-r Anka Georgieva Angelova
Teléfono: +359 6860-3370
Correo electrónico: mbal_lovech@abv.bg
Fax: +359 6860-3371
Código NUTS: BG315

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mbal-lovech.com/

Dirección del perfil de comprador: http://www.mbal-lovech.com/proceduri.htm

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч“ чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по об. позиции.

II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Открита процедура за определяне на изпълнител по обществена поръчка „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч“ чрез периодично повтарящи се доставки“ със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Процедурата обхваща 5 (пет) об. позиции, с различен брой номенклатурни единици. Всеки кандидат може да представи само по една оферта, включваща изпълнението поръчка на една и/или повече отделни об. позиции от Техническата спецификация — Приложение № 1.; Не се допуска представяне на варианти в офертите.; Възложителят изисква задължително офериране за всички номенклатури за избраната/те обособена/и позиция/ции. Съгласно чл. 47, ал. 10 от ППЗОП когато критериите за подбор по отделните об. позиции са еднакви ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допуска представяне на едно заявление за участие.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 15 309.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи-Реактиви за апарат Medika Easystat — затворена система

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG315
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека МБАЛ АД Ловеч.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“ АД Ловеч — Реактиви и лабораторни за апарат Medika Easystat — затворена система — Видове и прогнозни количества съгласно Приложение № 1 към документацията за участие —Техническа спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 025-052983
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 4
Denominación:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи — Реактиви за апарат Medika Easystat — затворена система.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„АПР“ ООД
831572142
ул. „Пчела“ № 6
София
1618
Bulgaria
Teléfono: +359 28551999
Correo electrónico: apr@apr-bg.com
Fax: +359 28551999
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 309.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 15 309.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалби свързани с настоящата процедура се подават съгласно чл. 196 от ЗОП в сроковете по чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018