Tjenesteydelser - 213106-2021

30/04/2021    S84

Finland-Helsinki: Undersøgelse af det fyldestgørende undersøgelsesresumés rolle i forbindelse med risikovurdering med praktiske forslag til forbedring af OECD's koncept for harmoniserede skabeloner

2021/S 084-213106

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Kemikalieagentur
Postadresse: Telakkakatu 6
By: Helsinki
NUTS-kode: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postnummer: 00150
Land: Finland
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.echa.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelse af det fyldestgørende undersøgelsesresumés rolle i forbindelse med risikovurdering med praktiske forslag til forbedring af OECD's koncept for harmoniserede skabeloner

Sagsnr.: ECHA/2021/46
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90711100 Risikovurdering for andet end bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) påtænker at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedrørende en undersøgelse af det fyldestgørende undersøgelsesresumés (RSS — Robust Study Summary) rolle i farevurderingen. Formålet er at identificere forbedringer af undersøgelsesresuméets formater, der er udviklet på OECD-niveau (OECD-harmoniserede skabeloner), som kunne føre til forenklings- eller forbedringsmuligheder for det nuværende format, samt identificere måder, hvorpå man kan forbedre RSS-konceptets pålidelighed.

Arbejdet vil bestå i udførelse af litteraturforskning, interviews og undersøgelser blandt forfattere og bedømmere af undersøgelsesresuméer. Tjenesteyderen vil også sammenligne forskellene mellem resuméer genereret af tjenesteyderen selv og resuméer, der allerede er tilgængelige i ECHA's database, og andre kilder, hvis de foreligger. Udarbejdelsen af RSS vil ske til flere slutpunkter, der dækker følgende områder: fysisk-kemiske egenskaber, skæbne og opførsel, økotoksikologi og toksikologi.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FI Suomi / Finland
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal udføres i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud. Formålet er indgåelse af en direkte tjenesteydelseskontrakt med en enkelt udbyder med henblik på levering af undersøgelsen.

Resultatet af arbejdet vil være en række RSS i IUCLID-format og en rapport med resultater og anbefalinger til yderligere arbejde inden for IUCLID og OECD's harmoniserede skabeloner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 180 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 044-109054
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 14:00
Sted:

ECHA's lokaler eller eksternt i henhold til gældende officielle sundhedsanbefalinger.

Lokal tid skal forstås som UTC +1 (centraleuropæisk tid).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst to repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningssessionen (detaljer skal sendes mindst to arbejdsdage i forvejen til: procurement@echa.europa.eu). I tilfælde af et eksternt åbningsmøde vil forbindelsesoplysninger blive sendt til de bemyndigede deltagere.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al lokal tid skal forstås som UTC +1 (centraleuropæisk tid).

Tilbudsgivere og deltagere i denne udbudsprocedure skal vide, at deres personoplysninger med henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser kan videregives til interne revisionstjenester, til Den Europæiske Revisionsret, til instansen for økonomiske uregelmæssigheder eller til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og mellem anvisningsberettigede for Unionens organer, Kommissionen og forvaltningsorganerne. Den ordregivende myndighed og OLAF kan desuden kontrollere eller kræve en revision af gennemførelsen af kontrakten, der afledes af denne udbudsprocedure.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Fax: +358 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan fremsættes bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1). Hvis De mener, at der har været tale om fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at fristen for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Der kan indgives klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1), senest to måneder efter underrettelsen om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Postadresse: Telakkakatu 6
By: Helsinki
Postnummer: 00150
Land: Finland
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetadresse: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/04/2021