Usluge - 213106-2021

30/04/2021    S84

Finska-Helsinki: Studija o ulozi kratkog sažetka studije u procjeni opasnosti s praktičnim odredbama o poboljšanju usklađenih predložaka OECD-a

2021/S 084-213106

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kemikalije
Poštanska adresa: Telakkakatu 6
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Poštanski broj: 00150
Država: Finska
E-pošta: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.echa.europa.eu
Adresa profila kupca: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8327
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o ulozi kratkog sažetka studije u procjeni opasnosti s praktičnim odredbama o poboljšanju usklađenih predložaka OECD-a

Referentni broj: ECHA/2021/46
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90711100 Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska agencija za kemikalije (ECHA) planira sklopiti ugovor o pružanju usluga za studiju o ulozi pouzdanog sažetka studija (RSS) u području procjene opasnosti. Cilj je identificirati poboljšanja u formatima sažetih studija koji su razvijeni na razini OECD-a (Protokoli OECD-a) koji bi mogli potaknuti mogućnost pojednostavljenja ili poboljšanja postojećeg formata i identificirati načine za poboljšanje pouzdanosti koncepta RSS-a.

Rad će se sastojati od provođenja istraživanja literature, intervjua i anketa između autora i ocjenjivača sažetaka studija. Pružatelj usluga također će usporediti razlike između sažetaka koje je generirao sam pružatelj usluga i sažetaka koji su već dostupni u ECHA-inoj bazi podataka i ostalim izvorima, ako su dostupni. Stvaranje RSS-a provest će se za nekoliko mjera ishoda koje obuhvaćaju sljedeća područja: fizikalno-kemijska svojstva, sudbina i ponašanje, ekotoksikologija i toksikologija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 180 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FI Suomi / Finland
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge će se izvršiti u prostorijama pružatelja usluga.

II.2.4)Opis nabave:

Otvoreni poziv na nadmetanje. Cilj je sklapanje izravnog ugovora o pružanju usluga s jednim pružateljem usluga za pružanje studije.

Rezultat rada bit će niz RSS-a u formatu IUCLID i izvješće s rezultatima i preporukama za daljnji rad u područjima IUCLID-a i usklađenih predložaka OECD-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 180 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 044-109054
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/05/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/05/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Prostori ECHA-e ili na daljinu, u skladu sa službenim zdravstvenim preporukama.

Pod lokalnim se vremenom smatra UTC +1 (srednjoeuropsko vrijeme).

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše dva predstavnika po ponuditelju (podaci se trebaju poslati barem dva radna dana unaprijed na: procurement@echa.europa.eu ). U slučaju otvaranja na daljinu, podaci o povezivanju bit će poslani ovlaštenim sudionicima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Lokalno vrijeme smatra se UTC +1 (srednjoeuropsko vrijeme).

Napominjemo ponuditeljima i sudionicima u ovom postupku nabave da se u svrhu zaštite financijskih interesa Unije njihovi osobni podaci mogu prenijeti službama za unutarnju reviziju, Europskom revizorskom sudu, odboru za financijske nepravilnosti ili Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i između nacionalnih dužnosnika za ovjeravanje tijela Unije, Komisije i izvršnih agencija. Javni naručitelj i OLAF također mogu provjeriti ili zatražiti reviziju o provedbi ugovora koji će proizaći iz ovog postupka nabave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Telefaks: +358 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Detaljni podaci o roku ili rokovima za postupke preispitivanja:

Primjedbe u vezi s postupkom sklapanja ugovora možete dostaviti javnom naručitelju iz točke I.1). Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja rok za ulaganje žalbe niti se otvara novo razdoblje za podnošenje žalbe. Žalbu možete uložiti tijelu iz točke VI.4.1) u roku od dva mjeseca od odluke o sklapanju ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Poštanska adresa: Telakkakatu 6
Mjesto: Helsinki
Poštanski broj: 00150
Država: Finska
E-pošta: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Internetska adresa: https://echa.europa.eu/about-us/procurement
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/04/2021