Suministros - 213115-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Jastków: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 094-213115

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
Jastków
21-002
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Choma, Tadeusz Mielnik
Teléfono: +48 815020143
Correo electrónico: poczta@jastkow.pl
Fax: +48 815020144
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jastkow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I”,„Eko-energia w Gminie Jastków-III”

Número de referencia: SI.271.105.2017.CT
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektu pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I”, „Eko-energia w Gminie Jastków-III”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 881 910.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45321000
45330000
45300000
45111200
45331000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Jastków.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastków, w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Jastków-I”, obejmująca między innymi:

1) dostawę i montaż 402 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 242 zestawy montowane na dachach, 3 zestawy montowane na ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 2 panele i zasobnik 200 dm3),

b) 111 zestawów montowanych na dachach, 1 zestaw montowany na ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 3 panele i zasobnik 300 dm3),

c) 32 zestawy montowane na dachach, 1 zestaw montowany na ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 4 panele i zasobnik 400 dm3),

d) 6 zestawów montowanych na dachach, 1 zestaw montowany na ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 5 paneli i zasobnik 500 dm3),

e) 1 zestaw montowany na dachu, (w skład 1 zestawu wchodzi: 14 paneli i 2 zasobniki 750 dm3),

f) 2 zestawy (w skład 1 zestawu wchodzi: 2 panele i zasobnik 200 dm3) montowane na gruncie,

g) 2 zestawy (w skład 1 zestawu wchodzi: 3 panele i zasobnik 300 dm3) montowane na gruncie,

2. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Jastków, w ramach projektu „Eko-energia w Gminie Jastków-III”, obejmująca między innymi:

2) dostawę i montaż 343 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 155 zestawów montowanych na dachach, 22 zestawy montowane na ścianie budynków mieszkalnych osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 2 panele i zasobnik 200 dm3),

b) 96 zestawów montowanych na dachach, 16 zestawów montowanych na ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 3 panele i zasobnik 300 dm3),

c) 23 zestawy montowane na dachach, 4 zestawów montowanych na ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 4 panele i zasobnik 400 dm3),

d) 6 zestawów montowanych na dachach, 1 zestaw montowany na ścianie budynku mieszkalnego osób fizycznych (w skład 1 zestawu wchodzi: 5 paneli i zasobnik 500 dm3),

e) 1 zestaw montowany na dachu, (w skład 1 zestawu wchodzi: 14 paneli i 2 zasobniki 750 dm3),

f) 13 zestawów (w skład 1 zestawu wchodzi: 2 panele i zasobnik 200 dm3) montowane na gruncie,

g) 4 zestawy (w skład 1 zestawu wchodzi: 3 panele i zasobnik 300 dm3) montowane na gruncie,

h) 2 zestawy (w skład 1 zestawu wchodzi: 4 panele i zasobnik 400 dm3) montowane na gruncie,

3) montaż zasobników (wymienników) ciepłej wody zlokalizowanych w kotłowniach lub wyznaczonych pomieszczeniach,

4) montaż rurociągów łączących kolektory z zasobnikiem c. w. u,

6) montaż grupy pompowej, naczyń przeponowych oraz wykonanie przyłączenia zestawu solarnego do instalacji zimnej i ciepłej wody w budynku,

7) montaż modułu internetowego WiFi/LAN i skomunikowanie układu z Internetem w ilości 25 szt. Na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) – na każdej instalacji projektuje się montaż modułu LAN posiadających następującą funkcjonalność:

— możliwość zdalnej kontroli (podglądu) pracy instalacji solarnej przez Internet,

— możliwość zdalnego wprowadzania zmian parametrów zadanych dla instalacji solarnej (funkcjonalność dodatkowa płatna – realizowana przeważnie przez serwer dostawcy sprzętu),

— podgląd historii zdarzeń i alarmów,

— połączenie z siecią złączem RJ45 lub Wi-Fi.

8) uruchomienie instalacji wraz z niezbędnymi próbami,

9) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń,

10) przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji,

2. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz załączniku Nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Projekty współfinansowane ze środków ramach Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sanito Sp. z o.o.
ul. Puławska 476
Warszawa
02-884
Polonia
Teléfono: +48 223711475
Correo electrónico: sanito@sanito.pl
Fax: +48 224259211
Código NUTS: PL91

Dirección de internet: http://www.sanito.pl/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 881 910.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 6 636 462.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 90 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Prace budowlano-montażowe.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018