Suministros - 213129-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Jastrząb: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 094-213129

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Jastrząb
pl. Niepodległości 5
Jastrząb
26-502
Polonia
Persona de contacto: Lidia Kołodziej, Agnieszka Dąbrowska
Teléfono: +48 486284860
Correo electrónico: jastrzab@gmina.waw.pl
Fax: +48 486284861
Código NUTS: PL92

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jastrzab.gmina.waw.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Mirów
Mirów Stary 27
Mirów Stary
26-503
Polonia
Correo electrónico: urzad@mirow.pl
Código NUTS: PL92

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.mirow.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Chlewiska
ul. Czachowskiego 49
Chlewiska
26-510
Polonia
Correo electrónico: chlewiska@chlewiska.pl
Código NUTS: PL92

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://chlewiska.bip.gmina.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Orońsko
ul. Szkolna 8
Orońsko
26-505
Polonia
Correo electrónico: gmina@oronsko.pl
Código NUTS: PL92

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.oronsko.pl

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Szydłowiecki
pl. M. Konopnickiej 7
Szydłowiec
26-500
Polonia
Correo electrónico: powiat@szydlowiecpowiat.pl
Código NUTS: PL92

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
En caso de contratación conjunta que implique la participación de diferentes países, será de aplicación la legislación nacional en materia de contratación pública de:

Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez: 1. Gminę Jastrząb, 2. Gminę Mirów, 3. Gminę Chlewiska, 4. Gminę Orońsko, 5. Powiat Szydłowiecki.

El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu Szydłowieckiego

Número de referencia: RK.271.14.2017
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu Szydłowieckiego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 423 835.37 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz powiatu Szydłowieckiego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09331200
45310000
45311100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz powiatu Szydłowieckiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz powiatu Szydłowieckiego, obejmująca między innymi:

1) dostawa i montaż 347 kompletów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 86 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 3,18kWp, z czego:

— 33 kpl w gminie Jastrząb,

— 12 kpl w gminie Mirów,

— 16 kpl w gminie Chlewiska,

— 25 kpl w gminie Orońsko.

Montowanych na dachach budynków mieszkalnych,

b) 54 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 12 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 3,18kWp, z czego:

— 6 kpl w gminie Jastrząb,

— 31 kpl w gminie Mirów,

— 5 kpl w gminie Chlewiska,

— 12 kpl w gminie Orońsko.

Montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym,

c) 63 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 4,24kWp, z czego:

— 26 kpl w gminie Jastrząb,

— 3 kpl w gminie Mirów,

— 11 kpl w gminie Chlewiska,

— 23 kpl w gminie Orońsko.

Montowanych na dachach budynków mieszkalnych,

d) 36 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 16 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 4,24kWp, z czego:

— 4 kpl w gminie Jastrząb,

— 19 kpl w gminie Mirów,

— 7 kpl w gminie Chlewiska,

— 6 kpl w gminie Orońsko.

Montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym,

e) 50 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 5,30kWp, z czego:

— 16 kpl w gminie Jastrząb,

— 1 kpl w gminie Mirów,

— 3 kpl w gminie Chlewiska,

— 30 kpl w gminie Orońsko.

Montowanych na dachach budynków mieszkalnych,

f) 41 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 20 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 5,30kWp, z czego:

— 6 kpl w gminie Jastrząb,

— 13 kpl w gminie Mirów,

— 4 kpl w gminie Chlewiska,

— 18 kpl w gminie Orońsko.

Montowanych na gruncie lub budynku gospodarczym,

g) 17 kpl. instalacji fotowoltaicznych składających się z 37 paneli fotowoltaicznych o mocy instalacji 9,80kWp, z czego:

— 4 kpl w gminie Jastrząb,

— 3 kpl w gminie Mirów,

— 4 kpl w gminie Chlewiska,

— 3 kpl w gminie Orońsko,

— 3 kpl w powiecie Szydłowiec.

Montowanych na budynkach użyteczności publicznej,

2) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

3) montaż kompletnego okablowania,

4) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

5) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

6) próby, regulacja instalacji,

7) uruchomienie technologiczne instalacji,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: Umowa Nr RPMA.04.01.00-14-6918/16-00. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 245-511590
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach zlokalizowanych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz powiatu Szydłowieckiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polonia
Teléfono: +48 422260453
Correo electrónico: biuro@flexipowergroup.pl
Código NUTS: PL71

Dirección de internet: http://www.flexipowergroup.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 826 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 423 835.37 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

—24.1.Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018