Suministros - 213137-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Popovo: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 094-213137

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„MBAL — Popovo“ EOOD
000874028
kv. „Zapad“
Popovo
7800
Bulgaria
Persona de contacto: Anton Stoyanov
Teléfono: +359 0878996983
Correo electrónico: mbal.popovo@abv.bg
Fax: +359 60843574
Código NUTS: BG334

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mbal-popovo.com

Dirección del perfil de comprador: www.mbal-popovo.com

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по обособени позиции“

II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата обществена поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ — Попово“ ЕООД съгласно техническите спецификации и приложение № 1 към тях с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договори за доставка при най-благоприятни условия за „МБАЛ — Попово“ ЕООД. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти“,

— обособена позиция № 2 „Общи медицински изделия и консумативи“,

— обособена позиция № 3 „Хирургичен шевен материал“,

— обособена позиция № 4 „Медицински изделия за ортопедично лечение“.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Медицински изделия за ортопедично лечение

Lote nº: 4 -от№:28 - 55;112;156;120 -137;142-154;257-286
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG334
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„МБАЛ— Попово“ ЕООД, гр. Попово — болнична аптека.

II.2.4)Descripción del contrato:

Дейността включва периодично повтарящи се доставки на медицински изделия съгласно ЗМИ за нуждите на „МБАЛ — Попово“ ЕООД. Обособената позиция включва 286 номенклатурни единици. Всички медицински изделия, предмет на доставка, тяхното количество и технически характеристики са подробно описани в приложение № 1 към раздел I технически спецификации от документацията за обществена поръчка. Предлаганите от участника видове и количества медицински изделия следва напълно да съответстват на посочените в приложението към техническите спецификации.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява частично по обособена позиция № 4, само в частта за избор на изпълнител по номенклатури: от 28 до 55 вкл., 112, 156, от 120 до 137 вкл., от 142 до 154 вкл. и от 257 до 286 вкл. от обособена позиция № 4.

Мотиви: няма подадени оферти за участие в процедурата по горепосочените номенклатури/номенклатурни единици от обособена позиция № 4.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 026-056284
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4-от №:28 до 55;112,156;120 -137;142-154;257-286
Denominación:

Медицински изделия за ортопедично лечение

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата се прекратява частично по обособена позиция № 4, само в частта за избор на изпълнител по номенклатури: от 28 до 55 вкл., 112, 156, от 120 до 137 вкл., от 142 до 154 вкл. и от 257 до 286 вкл. от обособена позиция № 4.

Мотиви: няма подадени оферти за участие в процедурата по горепосочените номенклатури/номенклатурни единици от обособена позиция №4/, а именно: от 28 до 55 вкл., 112, 156, от 120 до 137 вкл., от 142 до 154 вкл. и от 257 до 286 вкл.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
„МБАЛ — Попово“ ЕООД
кв. „Запад“
Попово
7800
Bulgaria
Teléfono: +359 0878996983
Correo electrónico: mbal.popovo@abv.bg
Fax: +359 60843574

Dirección de internet: http://www.mbal-popovo.com/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018