Suministros - 213143-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole Lubelskie: Equipo y material informático

2018/S 094-213143

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Opolski
43101943100000
ul. Lubelska 4
Opole Lubelskie
24-300
Polonia
Persona de contacto: Tadeusz Burek
Teléfono: +48 818276122
Correo electrónico: tadeusz.burek@opole.lublin.pl
Fax: +48 818272236
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.opole.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, multimedialnego oraz elektronicznego w ramach projektu „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”

Número de referencia: EZKS. 272.2.2.2017
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, multimedialnego oraz elektronicznego dla Liceum Ogólnokształcącego i ZSZ w Opolu Lubelskim oraz ZS w Poniatowej w oparciu o projekt „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa dla Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Opole Lubelskie, ul. Lipowa 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje w szczególności dostawę następującego sprzętu komputerowego: komputer przenośny dla ucznia z systemem operacyjnym - 16 szt.; drukarka laserowa - 2 szt. szczegółowo opisane w załączniku Nr 1 i Nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji i rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do max. pięciu lat jest jednym z kryteriów jakości opisanym w rozdziale 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na sprzęt komputerowy, multimedialny oraz elektroniczny / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPLU.12.02.00-06-0122/16
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa dla Zepołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje w szczególności dostawę następującego sprzętu komputerowego:

a) urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania, skanowania A3 – 1 szt.,

b) zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, uchwyt) - 3 zestawy,

c) przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem – 20 szt.,

d) kamera video – 1 szt.,

e) statyw do kamery lub aparatu – 1 szt.,

f) komputer przenośny dla nauczyciela – 2 szt.,

g) aparat lustrzanka – 2 szt.,

Szczegółowo opisane w załączniku Nr 1 i Nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji i rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do max. pięciu lat jest jednym z kryteriów jakości opisanym w rozdziale 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na sprzęt komputerowy, multimedialny oraz elektroniczny / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPLU.12.02.00-06-0122/16
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa dla Zepołu Szkół w Poniatowej

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Poniatowa, ul. Fabryczna 16A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla zadania obejmuje w szczególności dostawę następującego sprzętu komputerowego:

a) przenośny komputer dla ucznia z systemem operacyjnym – 17 szt.,

b) serwer – 1 szt.,

c) projektor multimedialny – 3 szt.,

d) urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, skanowania, kopiowania A3 – 1 szt.,

e) tablica interaktywna – 3 szt.,

f) aparat fotograficzny (lustrzanka) – 1 szt.,

g) kamera cyfrowa – 1 szt.,

h) program do grafiki– 6 szt.,

i) program graficzny do obróbki wektorowej– 6 szt.,

j) czcionki fonty – 1 szt.,

k) oprogramowanie do pracowni chemicznej - wspomagające nauczanie fizyki i chemii – 1 szt.,

Szczegółowo opisane w załączniku Nr 1 i Nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji i rękojmi. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do max. pięciu lat jest jednym z kryteriów jakości opisanym w rozdziale 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na sprzęt komputerowy, multimedialny oraz elektroniczny / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: RPLU.12.02.00-06-0122/16
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 244-509090
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: EZKS.272.2.2.2018
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa dla Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa dla Zepołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa dla Zepołu Szkół w Poniatowej

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

—8.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

— 8.16. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne,

— 8.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.15 SIWZ są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski,

—12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

—12.1.1. w zakresie części 1 zamówienia: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych),

—12.1.2. w zakresie części 2 zamówienia: 1 800,00 PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych),

—12.1.3. w zakresie części 3 zamówienia: 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych),

— Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 6, 7 i 8 SIWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: https://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2018