TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 213155-2018

18/05/2018    S94    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Productos farmacéuticos

2018/S 094-213155

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mnogoprofilna oblastna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Stefan Cherkezov“ AD
104510514
ul. „Nish“ No.1
Veliko Tarnovo
5000
Bulgaria
Persona de contacto: Zdravka Mihaylova
Teléfono: +359 62640922
Correo electrónico: mobal_sch@yahoo.com
Fax: +359 62640829
Código NUTS: BG321

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mobaltarnovo.nit.bg

Dirección del perfil de comprador: https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa-2018/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново“

Número de referencia: 00052-2018-0001
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново“ за срок от 24 месеца по общо 46 номенклатурни единици, разделени в 2 (две) обособени позиции/групи — обособена група 1 „Лекарствени продукти“ и обособена група 2 „Медицински изделия“

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 119 321.49 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Лекарствени продукти

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, ул. „Ниш“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставката на лекарствени средства за хемодиализно лечение, включваща 15 (петнадесет) номенклатурни единици:

1. A11CC04 Calcitriol 0,25 mcg — 28 000 tab.;

2. B03AC02 Saccharated iron oxide 100 mg — 1 600 amp.;

3. BO3ACO1 Ferric carboxymaltose 500 mg — 40 fl.;

4. ВО3АСО6 Iron ІІІ hydroxyde-Dextran compiex 100 mg — 1 600 amp.;

5. B03XA01 Erythropoietin alfa 2000IU — 5 400 sp. amp.;

6. Erythropoietin alfa 3000 IU — 10000 sp. amp.;

7. Erythropoietin alfa 4000 IU — 6600 sp. amp.;

8. B03XA02 Darbepoetin alfa 40 mcg — 300 sp. amp.;

9. Darbepoetin alfa 60 mcg — 400 sp. amp.;

10. Darbepoetin alfa 80 mcg — 50 sp. amp.;

11. B03XA03 Methoxy polyetylene glycol-epoetin beta 50 mcg 0,3 ml — 120 amp.;

12. Methoxy polyetylene glycol-epoetin beta 75 mcg 0,3 ml — 40 amp.;

13. V03AE02 Sevelamer 800 mg — 44 000 tabl.;

14. H05BX0 Paricalcitrol 1 mcg — 20 000 tabl.;

15. Paricalcitrol 5 mcg — 1 000 amp.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в договора.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Доставката на лекарствени средства за хемодиализно лечение се извършва периодично след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта и с оглед броя пациенти.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Медицински изделия

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. В. Търново, ул. „Ниш“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия, включваща 31 номенклатурни един.:

— апирогенен филтър Diasafe +,

— апирогенен филтър Diasafe + за хемодиализни апарати Dialog-Diacap ultra,

— апирогенен филтър Diasafe +, Gambro ultrafilter U900,

— дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина,

— дезинфекциозен разтвор за топлинна химическа дезинфекция,

— дезинфекциозен разтвор на хлорна основа,

— хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролидон и полиамид с парна стериализация 1,4 кв. м,

— хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролидон и полиамид с парна стериализация 1,7 кв. м,

— хемодиализатори с мембрана от полиарилетерсулфон с поливинилпиролидон и полиамид с парна стериализац,

— lox flux за възрастни,

— фистулни игли,

— ръкавици, хирургически, нестерилни,

— ръкавици, хирургически, стерилни,

— кръвни линии,

— КДКЦВС,

— хиперфузор,

— катетри за временен съдов достъп,

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в договора.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Доставката на медицински изделия за хемодиализно лечение се извършва периодично след направена заявка. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 004-004594
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-102
Lote nº: 2/16,38,39,40,41,42
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 16, 38, 39, 40, 41, 42

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД
130928543
ул. „Бигла“ № 48, ет. 5
София
1164
Bulgaria
Teléfono: +359 29200123
Correo electrónico: info@dutchmed.bg
Fax: +359 29200384
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 123 125.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-105
Lote nº: 1/8,9,10,11,12
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти по следните номенклатури с №№ 8, 9, 10, 11, 12

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 119 193.34 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-106
Lote nº: 2/27,28,32,33,34,35,36,37
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Софарма Трейдинг“ АД
103267194
ул. „Лъчезар Станчев“ № 5
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 22 062.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-107
Lote nº: 2/29,31
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 29 и 31

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Булмар МЛ“ ООД
131148628
ул. „Пирин“ № 32
София
1618
Bulgaria
Teléfono: +359 28501050
Correo electrónico: office@bulmarml.bg
Fax: +359 28558543
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 13 321.80 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-108
Lote nº: 2/20
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следната номенклатура с № 20

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ЕТ „Янка Янкова Георгиева“
831913939
бул. „Цар Освободител“ № 17 А
София
1504
Bulgaria
Teléfono: +359 28524943
Correo electrónico: office@hdc.bg
Fax: +359 28524943
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 4 190.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-103
Lote nº: 2/17,25,26
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 17, 25, 26

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Етропал Трейд“ ООД
122055819
бул. „Руски“ № 191
Етрополе
2180
Bulgaria
Teléfono: +359 72063422
Correo electrónico: office@etropal.eu
Fax: +359 72067098
Código NUTS: BG412
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 55 800.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-104
Lote nº: 1/1,4,5,6,7,13,14,15
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти по следните номенклатури с №№ 1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Медекс“ ООД
131268894
район „Младост“, жк „Горубляне“, ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, търговски център „Боила“
София
1138
Bulgaria
Teléfono: +359 29175545
Correo electrónico: office@medex.bg
Fax: +359 29175538
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 423 229.40 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-114
Lote nº: 2/44,45,46
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 44, 45, 46

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Медицинска техника инженеринг“ ООД
831641528
жк „Младост“ 1, бл. 28 Б (ул. „Димитър Моллов“)
София
1750
Bulgaria
Teléfono: +359 24627118
Correo electrónico: tender@mte-bg.com
Fax: +359 24627128
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 13 440.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-113
Lote nº: 2/19,21
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 19 и 21

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
107516166
ул. „Любен Каравелов“ № 26
Габров
5300
Bulgaria
Teléfono: +359 66804540
Correo electrónico: Head.Office@fmc-bg.com
Fax: +359 66806169
Código NUTS: BG322
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 6 150.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-
Lote nº: 2/18,22,23,24,30,43
Denominación:

Доставка на медицински изделия по следните номенклатури с №№ 18, 22, 23, 24, 30, 43

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/04/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 11
Número de ofertas recibidas de PYME: 9
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Марвена Диагностика“ ЕООД
200600292
ул. „Свети Киприян“ № 44
София
1799
Bulgaria
Teléfono: +359 29748944
Correo electrónico: tenders@marvena-dx.com
Fax: +359 29748940
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 318 178.75 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ОП-116
Lote nº: 1/2,3
Denominación:

Доставка на лекарствени продукти по следните номенклатури с №№ 2 и 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Фьоникс Фарма“ ЕООД
203283623
ул. „Околовръстен път“ № 199 А
София
1700
Bulgaria
Teléfono: +359 29658109
Correo electrónico: office@phoenixpharma.bg
Fax: +359 29658828
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 20 631.20 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/05/2018